Avustukset

På svenska

Vuoden 2016 avustukset yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille

Porvoossa on otettu käyttöön sähköinen avustusten haku. Vain sähköisesti tehdyt hakemukset hyväksytään, poikkeuksena yksityistieavustukset. Linkki hakemukseen löytyy kunkin avustuskohteen kohdalta. Tukea hakemuksen sähköiseen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo, avoinna ma-pe klo 9-16. Avustusten hakuaika alkaa 2.3. ja päättyy to 31.3.2016.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käyttötarkoitus ja siihen tulee liittää avustusohjeissa määritellyt asiakirjat, esim. talousarvio, toimintasuunnitelma ja edellinen tilinpäätös toiminta- ja tilintarkastuskertomuksineen.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä, sähköinen palvelu sulkeutuu 31.3. klo 23.59.

Porvoon kaupungilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan hallintoa ja taloutta todentaak-seen avustuksen ehtojen noudattamisen.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen 8.12.2014 vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja sivistyslautakunnan 14.1.2015 vahvistamia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.1.2016 vahvistamia sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperusteita.

Yleiset avustusperiaatteet

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperiaatteet

Sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperiaatteet

Porvoon kaupunki on mukana Luckanin Fyrk.fi-palvelussa ja tiedottaa haettavina olevista avustuksista  myös tällä ruotsinkielisellä sivustolla. Fyrk.fi-palveluun on koottu tietoa erilaisista haettavina olevista avustuksista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset

Liikunta-avustukset
Yleisavustus rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotikunta on Porvoon kaupunki.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Liikuntapalvelut, 520 2449/Helena Forsbäck-Turunen ja 520 2455/Per Högström

Nuorisoavustukset

1. Yleisavustus paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tuke-miseen
2. Palkkausavustus paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen
3. Projektiavustus nuorille suuntautuvaan hankkeeseen tai projektiin.Avustushakemus

Avustushakemus

Lue lisää

4. Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua toimintaa. Toimintarahahakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin viimeistään 21 vrk en-nen toiminnan alkua. Oma hakulomake, ei sähköistä hakua.

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Jorkama

Kulttuuriavustukset

1.Kohdeavustus
Avustus on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoossa. Avustusjaossa ovat ensisijalla hankkeet, jotka liittyvät Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 ja sen teemaan ”Yhdessä”. Lisäinfoa Suomi 100: www.suomifinland100.fi

2.Hopea-Untracht rahaston apuraha
Apuraha jaetaan ensisijaisesti porvoolaiselle kuvataiteilijalle, käsityöläiselle tai muusikolle. Myös Porvoossa toimivalle taideyhdistykselle, orkesterille, kuorolle tai museolle voidaan myöntää apuraha.

3.Taiteilija-apuraha
Apuraha on tarkoitettu porvoolaiselle ammattitaiteilijalle.

Avustushakemus

Lue lisää

Tiedustelut: Kulttuuripalvelut, 040 998 9599/Eva-Rita Helin ja 040 550 4527/Susann Hartman

Seurataloavustukset

Seurataloavustusta myönnetään porvoolaisten yhdistysten omistamien kuntalaisten käytettävissä olevien seuratalojen kustannuksiin.

Avustushakemus

Tiedustelut: Nuorisopalvelut, 0400 998 294/Eeva Hava ja 040 550 0580/Nina Jorkama

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Avustuksia eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille yhdistyksille kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluita. Avustusta myönnetään myös Porvoon kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille.

1.Palveluavustus
Yhdistyksen järjestämään toimintaan ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

2.Vapaa-ajan toiminta-avustus
Vapaaehtoistyöhön, harrastus-, kerho- ja virkistystoimintaan.

3.Kohdeavustukset rahastojen tuotoista
Projekteihin tai yksittäisiin kohteisiin, kuten kaikille avoimien luentojen ja tapahtumien jär-jestämiseen.

4.Työllisyyshankkeiden avustukset
Hankkeiden tulee edistää porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöt-tömien työllistymistä.

Avustushakemus

Tiedustelut: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, 520 3201/Kerstin Eklund ja 040 489 5742/Laura Sormunen.

Kaupunkikehityksen avustukset

Tuki talkootoimintaan

Kuntatekniikan viheraluyksikkö myöntää talkootukea asukasyhdistyksille, taloyhtiöille ja yhdistyksille kaupungin omistamien puistojen ja yleisten alueiden siivoukseen talkootyönä sekä pieniin istutus ja parannustöihin. Tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Talkootukea voi hakea kautta vuoden

Avustushakemus ja lisätietoja

Tiedustelut: Viheralueet, 0400 848 137/Jaana Öhman

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden tiekunnat voivat hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Yksityisteiden avustushakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköises-sä muodossa nettisivujen kautta tai sähköpostitse liitteineen osoitteeseen linda.antell-behm(at)porvoo.fi. Paperimuotoinen hakemus jätetään Kompassiin os. PL 23, 06101 Porvoo.

Kunnossapitoavustuksen hakulomake

Perusparannusavustuksen hakulomake

Tiedustelut: Kuntatekniikka, 0400 840 680/Seija Kindstedt ja 040 1785 110/Linda Antell-Behm

Julkipantu 2. – 31.3.2016

Päivittäjä 02.03.2016 Liitiäinen Åsa
powered by eMedia