Asiakas- ja potilastietojen tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta. Asiakas- ja potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Tietojen tarkistaminen

Asiakkaalla ja potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan (alaikäisen huoltaja ja aikuisella tuomioistuimen määräämä laillinen edustaja, jolla on oikeus myös terveydellisten asioiden hoitoon) on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Jos tarkastus tai korjaus evätään, on pyytäjällä oikeus saada tämä vastaus kirjallisena ja perusteltuna.

Lisätietoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesta tarkastamisoikeudesta ja korjaamisoikeudesta

Rekisteritietojen tarkastaminen

Eu:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Voit pyytää rekisteritietojen tarkastustaoheisella lomakkeella.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyynnön voi tehdä oheisella lomakkeella.

Lokitietojen tarkastaminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Lokitietoja voi pyytää oheisella lomakkeella.

Pyyntöjen toimittaminen

Edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon.

Sosiaali- ja terveystoimi
Kirjaamo
PL 23
06101 Porvoo

Asiakkaalle ilmoitetaan noudettavissa olevista tiedoista. Henkilöllisyys on todistettava tietojen luovutuksen yhteydessä. Tarvittaessa sovitaan aika asiakirjojen lukemiseen paikan päällä.