Energia- eli maalämpökaivot

Maalämpökaivon rakentaminen:

 • Tärkeillä pohjavesialueilla on kielletty ilman vesilain mukaista lupaa.
 • Muilta osin maalämpökaivon rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.
 • Maalämpökaivojen sijoittamisesta ja käytöstä on ehtoja myös Porvoon ympäristönsuojelumääräyksissä
 • Mikäli maalämpökaivon porauskohdan ja sen ympäristön maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen, on ennen poraamiseen ryhtymistä selvitettävä maaperän puhdistustarve ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maalämpökaivon rakentaminen pilaantuneeseen maaperään on kielletty.
 • Myrkyllisten aineiden käyttö lämmönsiirtonesteenä on kielletty.
 • Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä porausreikään riittävän syvälle asennettavalla tiiviillä pintavesieristyksellä.

Maalämpökaivojen rakennusjätteet

 • Kun uusit maalämpöputkiston lämmönsiirtonesteitä, kerää käytöstä poistettu neste tiiviisiin astioihin ja toimita ne asianomaisen jätteen vastaanottopaikkaan.
 • Jos porauksessa muodostuvaa kiviainesta ja lietettä ei voida hyödyntää syntypaikalla, tee sen sijoittamisesta muualle kirjallinen selvitys ympäristönsuojeluviranomaiselle.
 • Sijoita ja käsittele porauksessa syntyvä liete siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.

Vesistöön sijoitettavat maalämpöputkistot

 • Ilmoita maalämpöputkiston sijoittamisesta vesistöön ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Käytöstä poistetut pora- ja rengaskaivot

 • Peitä käytöstä poistetut maalämpö-, muut pora- ja rengaskaivot.
 • Tulppaa ne tiiviisti tai täytä puhtailla maa-aineksilla siten, että niihin ei pääse pintavesiä tai muita aineita.

Porvoossa tarvitset energiakaivolle luvan

 • Tarvitset toimenpideluvan rakennusvalvonnasta energiakaivoa varten sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa.
 • Pohjavesialueella rakentamiselle saattaa olla rajoituksia.
 • Vedenottamon suoja-alueilla ja läheisyydessä ei yleensä ole edellytystä maalämmön käytölle.
 • Pohjavesialueella maalämpöjärjestelmän hyväksyntä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja siihen on haettava erikseen lupa aluehallintovirastosta (AVI).