Energia- eli maalämpökaivot

Maalämpökaivon rakentaminen:

  • Tärkeillä pohjavesialueilla on kielletty ilman vesilain mukaista lupaa.
  • Muilta osin maalämpökaivon rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.
  • Maalämpökaivojen sijoittamisesta ja käytöstä on ehtoja myös Porvoon ympäristönsuojelumääräyksissä
  • Mikäli maalämpökaivon porauskohdan ja sen ympäristön maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen, on ennen poraamiseen ryhtymistä selvitettävä maaperän puhdistustarve ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maalämpökaivon rakentaminen pilaantuneeseen maaperään on kielletty.
  • Myrkyllisten aineiden käyttö lämmönsiirtonesteenä on kielletty.
  • Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä porausreikään riittävän syvälle asennettavalla tiiviillä pintavesieristyksellä.

Maalämpökaivojen rakennusjätteet

  • Kun uusit maalämpöputkiston lämmönsiirtonesteitä, kerää käytöstä poistettu neste tiiviisiin astioihin ja toimita ne asianomaisen jätteen vastaanottopaikkaan.
  • Jos porauksessa muodostuvaa kiviainesta ja lietettä ei voida hyödyntää syntypaikalla, tee sen sijoittamisesta muualle kirjallinen selvitys ympäristönsuojeluviranomaiselle.
  • Sijoita ja käsittele porauksessa syntyvä liete siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.

Vesistöön sijoitettavat maalämpöputkistot

  • Ilmoita maalämpöputkiston sijoittamisesta vesistöön ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Käytöstä poistetut pora- ja rengaskaivot

  • Peitä käytöstä poistetut maalämpö-, muut pora- ja rengaskaivot.
  • Tulppaa ne tiiviisti tai täytä puhtailla maa-aineksilla siten, että niihin ei pääse pintavesiä tai muita aineita.

Porvoossa tarvitset energiakaivolle luvan

  • Tarvitset toimenpideluvan rakennusvalvonnasta energiakaivoa varten sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa.
  • Pohjavesialueella rakentamiselle saattaa olla rajoituksia.
  • Vedenottamon suoja-alueilla ja läheisyydessä ei yleensä ole edellytystä maalämmön käytölle.
  • Pohjavesialueella maalämpöjärjestelmän hyväksyntä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja siihen on haettava erikseen lupa aluehallintovirastosta (AVI).