Erityissuunnitelmat

Rakenne- ja muiden erityissuunnitelmien toimittamisesta rakennusvalvontaan määrätään rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. Nämä piirustukset ovat rakennustyön suorittamista varten, ja ne kannattaa teettää vaikka niitä ei olisi edellytetty toimitettavaksi rakennusvalvontaan. Tarkemmat määräykset suunnittelijoiden pätevyydestä ja suunnitelmien sisällöstä löytyy Suomen rakentamismääräyskokoelmasta (RakMk).

Yleensä vaaditut erityissuunnitelmat:

 • Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
 • Rakennesuunnitelmat
 • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • Ilmanvaihtosuunnitelmat

Suunnittelijan ja pääsuunnittelijan pitää allekirjoittaa kaikki erityissuunnitelmat. Toimita ne sitten rakennusvalvontaan kahtena kappaleena ennen kyseessä olevan työn aloittamista. Toinen sarja jää arkistoon ja toinen palautetaan rakennuttajalle.

Jos käytät Lupapiste.fi -palvelua, sovi suunnitelmien toimittamistavasta rakennustarkastajan kanssa.

Suunnittelijat 

Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset ja tehtävät ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksissa. Valitse rakennushankkeen vastuulliset suunnittelijat siten, että heillä on tosiasialliset edellytykset hoitaa tehtävänsä määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Suunnittelijan tulee olla rakennustyömaan käytettävissä koko rakennustyön ajan.

Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa:

 • suunnitelmien ja selvitysten toimittaminen rakennusvalvontaan
 • tarvittavien työnaikaisten muutossuunnitelmien laatiminen
 • osallistuminen rakennustyön valvontaan siten kuin on erikseen määrätty tai aloituskokouksessa osoitettu

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

Pohjatutkimuksen laajuus riippuu rakennushankkeesta, rakennuspohjasta, kuormituksesta ja rakenteista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä savimaille teetettävien tutkimusten ja lausuntojen riittävään kattavuuteen.  Savimailla tulee huomioida myös pihojen täytöt, niiden rakenteet ja tekniikkakanaalien rakenteet.

Rakennesuunnitelmat

Rakennepiirustuksissa ja -laskelmissa tulee osoittaa kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn tekemistä varten. Rakennepiirustuksista tulee selvitä rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristyksen ja vedenpaineen sekä ääneneristyksen ja mahdollisten palo-osastointien ratkaisut. Rakennesuunnitelmiin kuuluu yleensä myös pohjarakennesuunnitelma, jossa osoitetaan pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutus rakennuspaikan ympäristöön.

Rakentamismääräyskokoelman mukaan tulee pohjarakennesuunnitelmissa esittää muun muassa:

 • paalutus
 • tasopiirustus perustuksista
 • sokkelileikkaus
 • raudoitukset
 • salaojat
 • routa- ja lämpöeristykset
 • radonsuojaus
 • tuulettuvan alapohjan tuuletus- ja kulkuaukot
 • savipohjaisilla rakennuspaikoilla putkilinjojen, pihan rakenteiden ja maatäyttöjen vaatimat rakenneratkaisut

Rakentamismääräyskokoelman mukaan tulee rakennesuunnitelmien sisältää muun muassa:

 • tasopiirustus, missä tulee esittää kantavat seinät, muuraukset ja valut, runkotolpat, palkit, kattotuolijako, jäykistykset ja palo-osastoinnit
 • detaljipiirustukset räystäs- ja välipohjarakenteista
 • kaidepiirustukset
 • kosteiden tilojen rakenneleikkaukset
 • vesikattorakenteet, esimerkiksi ristikot
 • ristikkorakenteiden tuenta
 • selvitys rakennuksen stabiliteetista

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmasta tulee ilmetä kiinteistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja niiden toiminta laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen.

Ilmanvaihtosuunnitelmat

Ilmanvaihtolaitteiden suunnitelmista tulee ilmetä sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen sekä mitoituksineen.

Piirustuksissa esitetään muun muassa ilmanvaihtolaitoksen sekä painovoimaisen ilmanvaihdon järjestelmään kuuluvat:

 • rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut, kuten palo-osastoinnit
 • kanavien ja laitteiden sijoitus, eristys, mitoitus ja tiiviysluokka
 • laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut