Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle kuntalaiselle myönnettävää apua, jota hän tarvitsee jokapäiväisissä toimissaan välttämättä ja toistuvasti. Avun tarpeen syynä voi olla pitkäaikainen tai etenevä sairaus tai vamma.

Henkilökohtainen apua myönnetään vaikeavammaisen välttämättömään avustamiseen kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa sekä työssä ja opiskelussa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen apua myönnetään vähintään 30 tuntia kuukaudessa, mikäli pienempi tuntimäärä ei riitä.

Avun tarve arvioidaan

Vaikeavammaisen omat toivomukset, yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan huomioon kokonaisuudessaan.

Kun henkilökohtaista apua haetaan, voi olla vaikea määritellä, mikä tuntimäärä vastaa välttämätöntä avun tarvetta. Tarve saattaa myös muuttua toimintakyvyn muutosten vuoksi.

Tarvearviointia varten voidaan järjestää arviointijaksoja, joiden tarkoitus on helpottaa asiakasta määrittelemään tarpeensa ja tilanteensa. Tarvearvioinnin järjestäminen suunnitellaan vammaispalvelujen työntekijän kanssa.

Apua myönnettäessä otetaan huomioon myös muut vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Miten henkilökohtaista apua saa?

Henkilökohtaista apua järjestetään Porvoossa:
• työnantajamallilla
• ostopalveluna tai
• palvelusetelillä.

Ostopalvelussa henkilökohtainen apu hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Kun vammaispalvelujen viranhaltija on antanut päätöksen henkilökohtaisesta avusta ostopalveluna, hän ilmoittaa siitä palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö tutustuu asiakkaaseen ja järjestää asiakkaalle sopivan avustajan.