Jätehuolto kehittyy kohti kiertotaloutta

Jätteen synnyn ehkäisy

Jätteiden synnyn ehkäisyssä kuntalaisen valinnoilla on suuri rooli. Valitsemalla pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä tuotteita, joiden valmistus ei ole kuluttanut paljon materiaaleja tai hiilienergiaa tulee tehdyksi ympäristöystävällinen päätös. Biojätteen kompostointi, jätemateriaalien lajittelu ja toimittaminen kierrätykseen ovat jätteentuottajan mahdollisuuksia vaikuttaa. Kierrättämällä, lainaamalla, jakamalla ja korjaamalla tavaroita säästää sekä luonnonvaroja että rahaa. Kulutusvalintojen kautta on mahdollista ohjata valmistajia valmistamaan kestävämmän kehityksen mukaisia tuotteita. Myös lainsäädännöllä voidaan ohjata tähän suuntaan.

Jätteen hyödyntäminen energiana

Jätehuollon merkittävintä ympäristövaikutusta, kaatopaikan kasvihuonekaasua, on vähennetty usealla tavalla. Suurin vaikutus on sillä, että kotitalouksien sekajäte ohjataan kaatopaikan sijasta energiahyötykäyttöön ja näin tuotetulla energialla korvataan fossiilisen polttoaineen käyttöä. Orgaanista ainesta yli 10 % sisältävän jätteen loppusijoitus on lopetettu 1.1.2016 alkaen ja loppusijoitukseen päätyy enää erityyppisiä mineraalisia jätteitä sekä erilaisia kaatopaikkakelpoisia teollisuuden prosessijätteitä ja käsittelylaitosten rejektejä. Myös kaatopaikkakaasun keräykseen panostetaan, jotta aiemmin loppusijoitetuista jätteistä muodostuva kaasu saadaan kerättyä talteen ja hyödynnettyä Porvoon kaukolämmön tuotannossa. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu kuljettaa kotitalousjätteet Vantaan jätevoimalaan ja Kotkan hyötyvoimalaan.

Jätteiden materiaalit kiertoon

Jätteiden kierrätyksellä vaikutetaan sekä kasvihuonekaasupäästöihin että neitseellisten luonnonvarojen säästymiseen. Hyvät ja kattavat palvelut helpottavat kierrätystä ja lisäävät hyötykäyttöön päätyvää materiaalimäärää. Lisäksi jätteiden vähentämistä ja kierrätystä edistetään aktiivisella jäteneuvonnalla ja tiedottamisella. Myös jätteen laitosmaisen käsittelyn kehittämisellä tehostetaan materiaalien ja ravinteiden kiertoa. Elintarvikepakkausten lasi-, metalli-, kartonki- ja muovin vastaanottopisteet löydät alla olevasta RINKI -ekopisteet -linkistä. Muut kotitalouksien jätteiden vastaanottopisteet löydät lisäksi Kierrätys.info -sivustolta. Kun kotitaloudessa saadaan kierrättämällä vähennettyä sekajätteen määrää, on jäteastian tyhjennysväliin mahdollista hakea pidennystä.

Jätteiden kuljetus

Jätteiden kuljetusten päästöjä vähennetään hyvällä suunnittelulla sekä käyttämällä ympäristöystävällistä kalustoa ja nykyaikaista teknologiaa. Jätteenkeräys ja mahdolliset jatkokuljetukset suunnitellaan niin, että ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, eikä ylimääräisiä ajokilometrejä kerry. Kuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä urakoitsijoilta vaaditaan ympäristöystävällistä tekniikkaa, polttoaineen kulutusraportointia sekä kuljettajien ajotapakoulutusta. Yhtiön toimialueella on vakiinnutettu pintamittausjärjestelmä, jossa säiliöihin asennetut sensorit mittaavat säiliöiden täyttymistä ja vievät tyhjennystilauksen automaattisesti ajonohjausjärjestelmään. Järjestelmän avulla on saavutettu merkittäviä säästöjä tyhjennyskustannuksissa sekä vähennetty kuljetuksista aiheutuvia päästöjä turhien ajojen vähennyttyä. Järjestelmää on laajennettu myös Porvoon alueen ekopisteiden kartonkisäiliöihin. 
Asukkaille on tarjolla myös yksilöllisiä eri tilanteisiin sopivia jätehuoltoratkaisuja. Yksi esimerkki on monilokeropalvelu. Monilokeropalvelussa normaalin sekajäteastian sijaan otetaan käyttöön nelilokeroinen jäteastia. Jäteastiassa on omat lokeronsa kartongille, lasille ja metallille ja sekajätteelle. Paperia varten asiakas saa oman paperiastiansa. Monilokeropalvelulla arki jäteastian äärellä helpottuu ja entistä isompi osa hyötyjätteistä saadaan kiertoon.