Jätevedenpuhdistamot ja -käsittely

Jäteveden puhdistus

Porvoon kaupungin jätevedet puhdistetaaan Hermanninsaaressa. Lisäksi haja-asutusalueilla on kolme jatkuvatoimista pienpuhdistamoa, jotka sijaitsevat Hinthaarassa, Sannaisissa ja pieni panospuhdistamo Kulloossa.

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo

 • Porvoon veden pääpuhdistamo, jonne johdetaan keskeisten kaava-alueiden jätevedet.
 • Uusi puhdistamo otettiin käyttöön 2001. Sitä ennen tontilla oli Porvoon maalaiskunnan vanha puhdistamo.
 • Uusi puhdistamo on nykyisessä laajuudessaan ollut käytössä jo 15 vuotta.
 • Hermanninsaaressa vettä puhdistetaan kaksilinjaisessa biologis-kemiallisessa prosessissa. Ravinteista fosfori saostetaan kemiallisesti ferrosulfaatilla ja typpeä poistetaan biologisessa aktiivilieteprosessissa.
 • Prosessissa syntyvä liete kuivataan lingoilla ja kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Biovakka Oy:lle.
 • Hermanninsaareen tulee vuosittain hieman yli neljä miljoonaa kuutiota jätevettä.
 • Laitoksen ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot, jotka lähtevän veden tulee täyttää, ovat taulukossa alla.
 • Puhdistusvaatimusten toteutumista valvotaan virallisilla näytteenotoilla noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Hermanninsaaren ympäristöluvassa (myönnetty 5.2.2015) olevat lupaehdot:

 • BOD7 (ATU) -biologinen hapenkulutus, jäännösarvo <10 milligrammaa/litra (mg/l), poistoteho >95 prosenttia.
 • Kokonaisfosfori, jäännösarvo <0,5 mg/l, poistoteho >93 prosenttia.
 • Kokonaistyppi, jäännösarvo <15 mg/l, poistoteho >70 prosenttia.

Kokonaisfosforin lupaehdot kiristyvät 2017 siten, että jäännösarvo tulee olemaan <0,3 mg/l ja poistoteho >95 prosenttia.

Pienpuhdistamot

Jätevettä puhdistetaan myös kolmessa pienpuhdistamossa: Hinthaarassa, Sannaisissa ja Kulloossa. Kahdessa ensin mainitussa puhdistus perustuu biologiseen prosessiin, jossa fosforinpoisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella. Kulloon puhdistamo toimii panosperiaatteella. Hinthaaran ja Kulloon puhdistamot lakkautetaan kun siirtoviemärit Hermanninsaareen valmistuvat. Puhdistamoilla syntyvä liete kuljetetaan Hermanninsaareen.
Pienpuhdistamoissa käsiteltiin kaikkiaan noin 78 800 kuutiometriä (m³) jätevettä vuonna 2015.