Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uusiminen

Kun ryhdyt rakentamaan vesijohtoverkoston ulkopuolisella alueella, toimita jätevesijärjestelmään liittyvät asiakirjat rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapiste-palvelun kautta. www.lupapiste.fi

1. Uudisrakennukset ja 2004 tai sen jälkeen rakennetut rakennukset

 • täyttävät uudet puhdistusvaatimukset jo nyt
 • uudisrakennusten, 2004 jälkeen rakennettujen tai ennen 2004 rakennettujen, mutta korjattujen rakennusten jätevesijärjestelmän tiedot tallentuvat tai ovat tallentuneet viranomaisten arkistoon lupakäsittelyn yhteydessä.

2. Rakennuslupaa vaativan rakentamisen yhteydessä

 • rakennuslupaa vaativan rakentamisen kuten uudis-, laajennus- tai muutosrakentamisen yhteydessä jätevesijärjestelmät on uusittava tai kunnostettava puhdistusvaatimukset täyttäviksi mikäli viranomainen tätä edellyttää. Tämä koskee kaikkia rakennuksia iästä riippumatta.
 • jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimusten täyttyminen varmistetaan rakennusluvan tai toimenpideluvan yhteydessä
 • jätevesijärjestelmän riittävyys tai uusimisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti
 • rakennus- tai toimenpideluvan käsittelyssä selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä tallennetaan viranomaisen arkistoon
 • ympäristöviranomainen voi pyytää selvitystä kiinteistön jätevesijärjestelmästä tapauskohtaisesti

3. Ennen 2004 rakennettujen rakennusten jätevesijärjestelmät

 • ennen 2004 pilaantumiselle herkille alueille rakennettujen rakennusten jätevesijärjestelmien tulee täyttää jätevesiasetuksen vaatimat muutokset 31.10.2019 mennessä, vaikka kiinteistössä ei rakennettaisi muuta. Pilaantumiselle herkiksi alueiksi Porvoossa katsotaan tärkeät pohjavesialueet ja ne vesistöjen rantavyöhykkeet, jotka sijaitsevat alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Porvoon kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 § 45 hyväksynyt Porvoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.
 • vanhojen rakennusten tietoja ei ole aina saatavilla. Siksi laki vaatii, että ennen 2004 rakennettujen kiinteistöjen omistajilla tulee olla jätevesijärjestelmänsä tiedot selvitettyinä 
 • kirjaa tiedot Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä -lomakkeeseen. Liitä mukaan asemapiirustus sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Säilytä lomake Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä ja esitä ne viranomaiselle pyydettäessä
 • kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, jätä lomake Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä uudelle omistajalle
 • jätevesiasetus määrittelee tiedot, joiden pitää olla mukana järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeissa
 • hae rakennus- tai toimenpidelupa rakennusvalvontaviranomaiselta muutos- ja uusimistöitä varten 
 • toimenpidelupa on riittävä, kun uusitaan ainoastaan jätevesijärjestelmä 
 • kun jätevesijärjestelmä uusitaan ja osia vanhasta järjestelmästä voidaan käyttää uudistamisen jälkeen, liitä toimenpidelupahakemukseen kopio lomakkeesta Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
 • vesi- ja viemärilaitteiston vastaava työnjohtaja (KVV) täyttää jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan asennuksen yhteydessä

Huomaathan, että kohtien 2. ja 3. tapauksissa ilmoitukseen pitää liittää lomake Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä pitää säilyttää kiinteistöllä ja esittää viranomaiselle pyydettäessä. Kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, pitää selvitys jättää uudelle omistajalle. Jätevesiasetus määrittelee tiedot, joiden pitää olla mukana järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Käytä jätevesijärjestelmää ohjeiden mukaisesti. Ympäristöviranomainen voi pyytää omistajalta selvityksen, jos sillä on syytä epäillä jätevesijärjestelmän kuntoa. Pyyntö voi myös koskea tiettyä aluetta. Viranomainen voi lomakkeen Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tietojen perusteella edellyttää, että omistaja uusii tai kunnostaa jätevesijärjestelmänsä jo ennen siirtymäajan umpeutumista, mikäli järjestelmästä aiheutuu haittaa.