Jätevesilainsäädäntö ja -määräykset

Haja-asutusalueella asuinkiinteistöjen, kokoontumistilojen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Talousvesiä koskevia määräyksiä on ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla. Niissä on erityismääräyksiä koskien jätevesien käsittelyä.

Jätevesiasetus määrää vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle

Talousjätevedet on puhdistettava niin, että ympäristön kuormitus vähenee verrattuna haja-asutuksessa syntyvän käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen.

  • orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia
  • kokonaisfosforin osalta 70 prosenttia
  • kokonaistypen osalta 30 prosenttia

Kunnan omissa ympäristönsuojelumääräyksissä vaaditaan ympäristöolosuhteista johtuen tehokkaampaa puhdistusta.

Porvoon ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät korkeampaa talousjätevesien puhdistustasoa

  • tärkeillä pohjavesialueilla
  • 0–100 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevilla alueilla
  • asukasvastineluvultaan suurempien kylä- ja yhteispuhdistamoiden osalta
  • julkisten rakennusten jätevedenpuhdistukselta, koska niiden jätevesimäärät ovat suuremmat

Näillä alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee:

  • orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia
  • kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia
  • kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia

Jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimusten täyttyminen varmistetaan rakennusluvan tai toimenpideluvan yhteydessä. Rakennusvalvonta pyytää ympäristöviranomaiselta lausunnon rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesi-ilmoituksen sisältämästä jätevesisuunnitelmasta.