Siirry sisältöön

Ohjauksen tavoitteet

Ohjaus tukee opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä ja parantaa hänen valmiuksiaan itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen. Opiskelijan kyvyt selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa vahvistuvat ja hän oppii arvioimaan lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan koskevia valintoja. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja luottamusta omiin kykyihin vahvistetaan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Ohjauksen tavoitteina on, että jokainen opiskelija suoriutuu lukio-opinnoistaan kykyjensä ja taitojensa mukaisesti, saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnittelemiseen ja löytää omista lähtökohdistaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jatkokoulutuspaikan.

Ohjaustoiminta

Ohjaustoimintaan osallistuvat opinto-ohjaajat, rehtori, ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja erityisopettaja. Ohjaustoiminta sisältää opinto-ohjaajien toteuttamat opinto-ohjauksen tunnit, henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen sekä vierailuja messuilla, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Ohjaukseen sisältyy myös monenlaista yhteistyötä oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ryhmänohjaajien ja aineenopettajien ohjaustyö täydentää opinto-ohjaajien työtä. Erityisopettaja tukee opiskelijaa opiskeluvaikeuksissa.

Ohjauksen työnjako

Rehtori tukee ohjauksen suunnittelua ja vastaa siitä, että opiskelija saa riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Rehtori huolehtii ylioppilastutkintoon liittyvästä tiedotuksesta.

Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta, käytännön järjestelystä ja toteutuksesta. Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjauksen toteuttamisesta esim. luokkamuotoisena, vertais- tai pienryhmäohjauksena. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja kehittää ja ylläpitää yhteistyötä muihin oppilaitoksiin ja työelämään.

Ryhmänohjaaja on lähiohjaaja, joka huolehtii omien opiskelijoidensa ryhmäyttämisestä, seuraa heidän opintojensa etenemistä sekä poissaoloja ja pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden ylioppilastutkintosuunnitelmia. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat ryhmänohjaustuokiossa, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Hän myös tarjoaa ryhmänsä opiskelijoille mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun.

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelutaidoissa ja ylioppilastutkintoon valmistautumisessa. Aineenopettaja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta, urasuunnittelua ja työelämätuntemusta oman aineensa lähtökohdista käsin.

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan opintojen suunnitteluun ja ohjaa häntä löytämään itselleen sopivia tapoja opiskella.

Tutoropiskelijat opastavat tulevia lukiolaisia opintojaksojen valinnoissa, esittelevät lukiota ja perehdyttävät uusia opiskelijoita koulun käytänteisiin ja lukiokulttuuriin.

Yhteistyö keskeisten yhteistyötahojen kanssa

Oppilaitosyhteistyötä tehdään Borgå Gymnasiumin ja Porvoon toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. yhteisten tapahtumien ja kansainvälisyystoiminnan yhteydessä. Lukiolla käy vierailijoita oppilaitoksista ja muista yhteistyötahoista. Jatko-opintoja käsitellään myös teemapäivinä. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus vierailla koulutusmessuilla ja lähialueen oppilaitosten esittelypäivissä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tutustumiskäyntejä lähialueen korkeakouluissa, kuten Helsingin yliopistossa, Porvoon Haaga-Heliassa ja Laureassa. Lukiolaisten on mahdollista osallistua korkeakoulujen heille tarjoamiin opintokokonaisuuksiin ja paikalliseen yrityselämään tutustutaan. Halukkaat yritykset käyvät lukiolla esittelemässä kesätyömahdollisuuksia. Muita yhteistyötahoja ovat Porvoon kaupungin nuorisopalvelut ja Ohjaamo, jotka tarjoavat lukiomme opiskelijoille hyvinvointiin ja jaksamiseen, elämänhallinnan vahvistamiseen ja oman tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä palveluja. Porvoon suomalainen seurakunta tekee lukiomme kanssa yhteistyötä esim. lukion tapahtumissa. Seurakunnan nuorisotyöntekijät tarjoavat lukiolaisille seuraa ja keskustelutukea. Posintra Oy sekä TE-palvelut auttavat lukiolaisia yrityksen perustamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Huoltajia tavataan vanhempainilloissa ja palavereissa ja he voivat halutessaan ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai muuhun lukion henkilökuntaan.

Ohjaus nivelvaiheissa ja esteettömyys siirtymävaiheissa

Lukio antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen lukiossa. Nivelvaiheen ohjausta tehdään kiinteässä yhteistyössä peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa. Lukio-opinnoista tiedotetaan peruskoulun oppilaille myös tutortoiminnan avulla. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin.

Lukioon valitaan opiskelijat lukiolain määrittelemällä tavalla lukuaineiden keskiarvon perusteella. Yhteistyötä tehdään yksilökohtaisesti hakijan, huoltajan ja peruskoulun henkilökunnan kuten oppilashuoltohenkilöstön kanssa esteettömän lukio-opintoihin siirtymisen varmistamiseksi. Erityistarpeet huomioidaan opiskelijakohtaisesti. Myös lukio-opintojen aikana tuetaan opiskelijaa yksilökohtaisesti yhteistyössä opiskelijan, huoltajan, opinto-ohjaajan, opettajien, lukion opiskeluhuoltohenkilöstön ja tarvittaessa Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Yksilökohtaista yhteistyötä voidaan tehdä opiskelijan jatko-opintosuunnitelman ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukemiseksi. Yhteistyötä tehdään opiskelijan lähtökohdista ja toiveista käsin. Opiskelijan kanssa suunnitellaan lukio-opinnot yksilökohtaisesti siten, että ne mahdollistavat moniin eri jatko-opintoihin hakeutumisen. Erilaisista väylistä hakeutua jatko-opintoihin tiedotetaan kaikille lukiolaisille tasapuolisesti opinto-ohjauksessa ja ylioppilastutkintoa koskevassa ohjauksessa. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua sekä opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa että työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Jatko-opiskelupaikkaa vaille jääneet opiskelijat voivat lukiosta valmistumista seuraavan vuoden aikana ottaa yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan ohjausta saadakseen.

Ohjaustoiminnan arviointi

Ohjaustoimintaa arvioidaan säännöllisesti lukion opiskelijoille suunnatussa arviointikyselyissä. Lisäksi opinto-ohjaajat ja opettajat pyytävät palautetta omasta ohjaustyöstään ja arvioivat toimintaansa sen kautta.