Kestävä ympäristönhoito

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Suunnittelija vaikuttaa valinnoillaan muun muassa materiaalivalintoihin, toteutusmenetelmiin ja kohteen koko elinkaaren aikaiseen kestävyyteen. Rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa työskentelytapojen valinnalla, työkoneiden valinnalla ja kunnolla, hankintojen toteuttamisella sekä asiantuntevalla kasvillisuuden hoidolla on keskeinen vaikutus kestävän kehityksen toteutumiseen.

Kestävä ympäristönhoito saattaa näyttää siltä, että kaupunkilaisille tuttua viheraluetta ei kunnossapidetä yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Sovittamalla viheralueen hoitoa alueen ekologisten olosuhteiden mukaiseksi vähennetään kunnossapidosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä parannetaan luonnon monimuotoisuutta, hulevesien hallintaa ja hiilen sitoutumista maaperään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi vähentämällä koneellista hoitoa ja jättämällä metsiin lahopuuta sopiviin paikkoihin elinympäristöksi erilaisille metsälajeille. Luonnonmukaisempi kaupunkiympäristö tarjoaa myös tärkeitä elinympäristöjä linnuille, hyönteisille ja pölyttäjille. Kunnossapidon tavoitteena pidetään kestävyyden lisäksi edelleen myös turvallisuutta sekä esteettömyyttä ja keskeisillä puistoalueilla nurmikko leikataan yhä tavalliseen tapaan.

Hoitokokeilu Porvoon viheralueilla

Tällä kasvukaudella Kevätkummun Hukanpuistossa, Ketunpuistossa ja Pellervonpuistossa, Veckjärventien puistoalueella sekä Gammelbackan Kaaritien puistoalueella kokeillaan valikoivaa nurmikon leikkuutta, jotta niittylajit ehtivät kukkia ja kypsyttää siemenensä. Tämä lisää kasvilajiston monimuotoisuutta ja tarjoaa ravintoa pölyttäjille pitkin kesää. Hoitokokeilulla pyritään saamaan viheralueilla kasvavien toivottujen lajien, kuten käenrieskan, pystykiurunkannuksen sekä eri lemmikkien, tädykkeiden ja kellokasvien kasvustot laajenemaan jo nyt varsin monilajisissa nurmissa.