Kestävästi töihin - Työvaiheet

Hankeen sisältämä työ on jaettu kuuteen eri osavaiheeseen. Parhaillaan on käynnissä osavaihe 1.

Osavaihe 1: Toimintasuunnitelman tarkentaminen ja yritysryhmän kokoaminen

Osavaiheessa kootaan hankkeeseen osallistuvien yritysten ryhmä sekä suunnitellaan ja laaditaan seuraavan osavaiheen liikkumiskysely.

Toteutusaika: 5-6/2020

Osavaihe 2: Liikkumisen nykytilan sekä kestävän liikkumisen kipupisteiden selvittäminen

Osavaiheessa toteutetaan mukana oleville yrityksille liikkumiskysely, jonka avulla selvitetään muun muassa keskeiset liikkumisen tunnusluvut kuten työ- ja työasiamatkojen nykyinen kulkutapajakauma. Henkilöstön suosituimpien yhteysvälien liikkumisen palvelutaso eri kulkumuodoilla analysoidaan.

Toteutusaika: 5-8/2020

Osavaihe 3: Kestävän liikkumisen edistämistoimenpidevalikoiman määrittäminen ja esittely

Osavaiheessa kerätään yhteen yleisiä kestävän liikkumisen edistämiseen tai liikkumistarpeen vähentämiseen tähtääviä käytäntöjä ja toimenpiteitä toimenpidevalikoimaksi. Lisäksi huomioidaan työntekijäkyselyiden perusteella esille nousseet toimenpidetarpeet ja pyritään ideoimaan uusia, erityisesti paikalliseen ympäristöön sopivia edistämiskeinoja.

Toteutusaika: 8-9/2020

Osavaihe 4: Kestävän liikkumisen edistämistoimenpiteiden toteuttamisohjelmien laadinta

Osavaiheessa valitut toimenpiteet priorisoidaan toteutusmahdollisuuksien ja organisaatioiden tarpeiden mukaisesti organisaatioiden omiksi liikkumissuunnitelmiksi. Toimenpiteille määritetään vastuutahot ja alustava aikataulu.

Toteutusaika: 11/2020-1/2021

Osavaihe 5: Liikkumiskokeilut

Osavaiheessa käynnistetään liikkumiskokeilut. Liikkumiskokeiluiden lisäksi hankkeen osallistujatahoja kannustetaan toteuttamaan liikkumisohjelmissa esitettyjä pikatoimenpiteitä kestävän liikkumisen todellisen edistämisen käynnistämiseksi.

Toteutusaika: 8-9/2020 ja 2-3/2021

Osavaihe 6: Hankkeen vaikuttavuus

Osavaiheessa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta muun muassa laatimalla hankkeen aikana toteutetuista toimenpiteistä vaikuttavuusanalyysi. Liikkumiskyselyiden perusteella muodostetaan arvio myös hankkeen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. 

Toteutusaika: 9-10/2021