Kouluverkon kustannusvertailun laskentamalli

Vuoden 2017 talousarviossa suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulutuspalvelujen käyttömenot ovat yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät ovat

  • henkilöstömenot (55,2 %)
  • laskennallinen vuokra (24,2 %) ja
  • palvelujen ostot (17,5 %).

Palvelujen ostoista suurimmat ovat

  • ateriapalvelut (6,3 % kokonaismenoista)
  • oppilaskuljetukset (3,7 %) ja
  • siivouspalvelut (3,2 %). 

Kustannusvertailussa keskitytään investointeihin ja kolmeen käyttötalouserään, jotka muuttuvat eniten kouluverkon muuttuessa. Vertailussa käytetään 20 vuoden tarkastelujaksoa, jotta yksittäisten investointien vaikutus kokonaiskustannuksiin olisi realistisempi.

Kouluverkkoselvityksessä lähdetään siitä, että useat menoerät pysyvät muuttumattomina tai muutos on vähäistä riippumatta koulujen määrästä. Näitä eriä ovat mm. kouluruokailu, tarvikkeet, erityisopetus ja sisäiset hallintopalvelut.

Vertailu perustuu kouluverkkoselvityksen oletukseen, että kaupungin oppilasmäärä ei kasva. 

Laskentapohjana käytetään vuoden 2017 talousarvion lukuja.

Laskentamalli lyhyesti

OT3 = Vähintään 55 m² kokoinen luokkahuone, jossa tilaa vähintään 20 oppilaalle. Teknisen työn tiloja ja liikuntasalia ei ole huomioitu. Koulujen rehtorit ovat ilmoittaneet oman koulunsa OT3-määrän.

Laskennallinen oppilasmäärä = Koulun luokkahuoneet (OT3-lukumäärä) x 20 oppilasta/luokka.

Täyttöaste = Todellinen oppilasmäärä/laskennallinen oppilasmäärä (prosenteissa).

Koulukyytioppilaat = Koulukyytioikeutettujen oppilaiden osuus kaikista oppilaista (prosenteissa).

Kustannuserät yhteensä = Henkilöstömenot, sisäisen vuokra ja koulukyytimenot yhteensä

Henkilöstömenot = Suunnitteilla oleville kouluille käytetään ensisijaisesti vertailukohtana oppilasmäärältään samankokoista koulua.

Sisäisen vuokra = Toimitilajohto on määrittänyt jokaisen koulukiinteistön investointitarpeen (summa ja vuosi). Nykyinen vuokrasumma on huomioitu investointivuoteen asti, jonka jälkeen on käytetty uuden kiinteistön vuokra-arviota.

Koulukyydit = Kuluvan lukuvuoden koulukohtaiset koulukyytimäärät ovat perustana laskennalle. Uusien koulukyyditettävien osalta on käytetty keskiarvohintaa 1300 euroa/oppilas.