Kummivanhustoiminta

Kummivanhustoimintaa toteutetaan Porvoon kaupungin ja Point Collegen yhteistyönä. Point Collegen sosiaali- ja terveysalan opiskelijat käyvät saman ikääntyneen luona viikoittain koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijat arvioivat ikääntyneen ravitsemustilaa, ravinnonsaantia ja toimintakykyä sekä laativat ikääntyneelle henkilökohtaisen liikunta- ja ravitsemussuunnitelman. Opiskelijat ja ikääntyneet voivat esimerkiksi käydä ulkoilemassa, kotivoimistella, valmistaa välipaloja tai katsella valokuvia ja lukea lehtiä.

Käytäntö valmistaa vanhustyöhön

Toiminnasta hyötyvät niin nuoret kuin vanhat. Ikääntyneet saavat opiskelijoilta neuvoja ja kannustusta ulkoiluun ja liikuntaan sekä ohjausta parempaan ravitsemukseen. Opiskelijat saavat arvokkaita kohtaamisia ja kokemusta toiminnasta ikäihmisten parissa. Sukupolvien välisessä kohtaamisessa voi syntyä ystävyyssuhteita.

Kummivanhustoiminta on erinomaista työelämälähtöistä yhteistyötä ja aidossa ympäristössä tapahtuvaa oppimista. Kuntouttavaa työotetta ja kohtaamisen taitoa arvostetaan työelämässä.

Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys korostuu ikääntyessä

Liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkitys on elintärkeä ikääntyneelle. Terveellisillä elintavoilla voi ylläpitää toimintakykyä pitkälle vanhuusvuosiin. Vain kolmasosa ikääntyneen liikkumiskyvyn ongelmista johtuu vanhenemisesta ja kaksi kolmasosaa harjoituksen puutteesta. Liikkumiskykyä on siis tärkeä tukea ikääntyneelle mieluisilla liikuntamuodoilla ja arjen aktiivisuutta lisäämällä.

Liikunnan lisäksi monipuolinen, riittävästi energiaa ja proteiinia sisältävä ruokavalio on hyvän terveyden ja toimintakyvyn perusedellytys. Parempi toimintakyky lisää elämänlaatua ja kykyä suoriutua arkiaskareista itsenäisesti. Ravitsemusongelmien riski kasvaa ikääntymisen myötä ja on yleisintä yli 75-vuotiailla. Ravitsemustilaa voidaan parantaa yksinkertaisilla muutoksilla, kuten säännöllisellä ruokailulla ja lisäämällä proteiinipitoisia välipaloja ruokavalioon. Ulkoiluun, liikuntaan ja parempaan ravitsemukseen kannustamisella on kummivanhustoiminnassa suuri painoarvo.

Lisätietoja