Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaava (Y1)

Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaava laaditaan alueelle, joka vuonna 2004 valtuuston hyväksymässä keskeisten alueiden osayleiskaavassa jätettiin pääosin selvitysalueeksi. Valtuusto päätti vuonna 2003, että alueelle tulee sijoittaa mm. kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä. Maakuntakaavaratkaisut eivät kuitenkaan ole mahdollistaneet valtuuston toivomien kaupan suuryksikköjen kaavoitusta Kuninkaanporttiin. Kaupunginvaltuusto linjasikin uudestaan vuonna 2012 Porvoon kaupan kehittämisen periaatteet tehtyjen kaupan vaikutusten arviointien ja maakuntakaavatilanteen johdosta. Kaupan ratkaisujen lisäksi osayleiskaavassa tutkitaan mm. koulutuspalvelujen pitkän tähtäyksen aluevaraustarpeet, muut maankäyttö- ja liikenneratkaisut sekä alueen liittyminen lähialueiden maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. 

 
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 11.12 - 20.12.2013 ja  7.1 - 31.1.2014
Osayleiskaavaluonnoksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa (A ja B), jotka eroavat toisistaan vain koulutuspalveluille varattujen alueiden osalta.


Muu valmisteluaineisto

Kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnit:

Porvoon kaupunki (2013) Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten, Strafica Oy (pdf)

Porvoon kaupunki (2011), Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin päivitys ja lisäselvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy (pdf)

Porvoon kaupunki (2008), Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten vaikutusten arviointi. FCG Suunnittelukeskus Oy (pdf)

Yhdistelmä osayleiskaavaluonnoksesta ja keskeisten alueiden osayleiskaavasta 


Liikenneselvitykset:

 

Meluselvitykset: