Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen asioiden hoitoa ja lapsen asioista päättämistä. Mikäli lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään, he ovat molemmat lapsen huoltajia. Muissa tapauksissa vanhemmat voivat sopia tulevan lapsen yhteishuollosta neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla.

Jos vanhemmat asuvat erillään

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Asioista sovitaan lastenvalvojan luona

Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Vanhemmat voivat sopia:

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
  • lapsen asumisesta
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.


Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan porrastaa erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Tarvittaessa vanhemmat voivat hyödyntää perhesovittelua.

Lastenvalvojan luona sopimalla tai käräjäoikeuden päätöksellä lapsen tapaamiset voidaan järjestää valvotusti.

Lue lisää valvotuista tapaamisista THL:n sivuilta

Esite: Tapaamispaikkatoiminta

Lue lisää tapaamispaikkatoiminnasta THL:n sivuilta

Jos sopua ei synny

Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on se vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää olosuhdeselvityksen vanhempien ja lasten tilanteesta. Selvityksen tekevät tuomioisuimen pyynnöstä lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijät. 

Selvityksessä sosiaalityöntekijät tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen toimistolla ja kotikäynneillä. Sosiaalityöntekijät voivat tarvittaessa pyytää lasta tai vanhempia koskevia tietoja muilta viranomaisilta ja toimijoilta, esimerkiksi päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta tai poliisilta. 

Oikeusprosessin tai selvityspyynnön aikana vanhempien on mahdollista tehdä käsiteltävistä asioista sopimus, joka vahvistetaan sosiaalitoimessa. Silloin oikeusprosessi keskeytyy. Myös käräjäoikeus tarjoaa sovittelumahdollisuutta yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa.