Lapsen ja perheen tukeminen

Kasvun ja oppimisen tuki

Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä alueella. Tällöin lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista voidaan tukea tehostetulla tai erityisellä tuella. Tuen tarpeita voivat olla esimerkiksi:

• Viivästynyt kehitys
• Puheen ja kielen vaikeudet
• Sosiaaliset ja tunne-elämän haasteet
• Oppimisvalmiuksien puutteet
• Vamma tai pitkäaikaissairaus

Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhain, sekä kasvua, kehitystä ja oppimista edistävä varhaiskasvatusympäristö on tärkeää. Tukea voidaan tarjota eri tavoilla:

• Toiminnan mukauttamisen
• Ryhmäkoon pienentäminen
• Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen
• Kuntouttavat elementit

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi lisäksi kartoittaa lapsen taitoja ja ohjata lasta tutkimuksiin esimerkiksi puheterapeutille, psykologille tai toimintaterapeutille.

Integroitu erityisryhmä

Integroitussa erityisryhmässä lapsiryhmän koko on pienempi, ja siinä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tällä hetkellä integroitu erityisryhmä toimii yhdessä päiväkodissa.

Kehitysvammaisille suomen- ja ruotsinkielisille esi- ja perusopetusikäisille oppilaille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa Tulliportin päivähoidossa.