Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin.

Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään perheen kanssa lapsen asuessa kotona. Viimesijaisena vaihtoehtona lapselle etsitään paikkaa toisessa perheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. 

Lapselle nimetään lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. 

Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, kun:

  • lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen lapsi tarvitsee kiireellistä lastensuojelun avo- tai sijaishuollon tukea tai
  • palvelutarpeen arvioinnissa ilmenee, että lapsi tarvitsee lastensuojelun avo- tai sijaishuollon palveluita.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöidenYhteystiedot

Lastensuojeluilmoituksen teko

Jos viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on huoli lapsen hyvinvoinnista, heidän on viipymättä tehtävä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännöksistä huolimatta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Huoltajalla ja lapsella on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Yksittäistapauksissa joudutaan kuitenkin arvioimaan, annetaanko tieto ilmoituksen tekijästä. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys voidaan suojata julkisuuslain 11§ 2 momentin nojalla lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden takia myös silloin kun ilmoittaja ei ole erikseen pyytänyt nimettömyyttä. 

Sosiaalityöntekijä arvioi ja selvittää perheen tuen tarpeen yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lastensuojelun päivystysnumero

Ainoastaan kiireelliset ja päivystysluonteiset asiat klo 8–15 puh. 040 489 1709

  • Kiireellisen lastensuojelun tarve
  • Akuutti kriisitilanne perheessä
  • Häätö, tulipalo tai onnettomuustilanne

Päivystyspuhelimeen vastaavat ainoastaan sosiaalityöntekijät, joilla on laissa vaadittu kelpoisuus tehdä tarvittavia lastensuojelupäätöksiä. Kiireettömät asiat sekä ohjaus ja neuvonta ohjataan Lapsiperheiden neuvontapalveluun klo 9–15 puh. 040 673 5882.

Itä-uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee kiireellisissä asioissa 24h puh:

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon muotoja ovat mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän tuki, taloudellinen ja muu tuki lapselle sekä lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut. Lisäksi perhe saa tarvittaessa kunnan muita lapsiperheiden palveluja sekä tukea läheisiltä. Avohuollossa lapsi tai perhe voidaan myös sijoittaa lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle, esimerkiksi perhekuntoutukseen.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, mikä tarkoittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanoton yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa ja etsii lapsen edun mukaisen sijoituspaikan.

Sijoitusvaihtoehtoja ovat:

  • perhehoito
  • Porvoon kaupungin nuorisokoti Alva-talo
  • ammatillinen perhekoti
  • yksityinen tai valtion lastensuojelulaitos.

Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoituksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.