Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia jäte-, ympäristönsuojelu-, vesi-, luonnonsuojelu- ja vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella. 

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen https://www.ymparisto.fi/yhteensovittaminen

Kemikaaliviranomainen ja kuntatekniikka tekevät päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi kemikaalien käsittelyä tai jätehuoltoa.

Ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät tai ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvatekniikan keskus (TUKES).