Maalämpö

Uutta maalämpökaivoa varten tarvitset toimenpideluvan.

Täytä hakemus ja lähetä se rakennusvalvontaan näiden liitteiden kanssa:

 • Hakemus
 • Asemapiirustus kahtena kappaleena
 • Lainhuutotodistus tai muu hallintaoikeusselvitys, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Kiinteistörekisteriote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Asemakaava-alueella ote asemakaavasta sekä tonttikartta
 • Kaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterin karttaote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Käyttöturvallisuustiedote putkistossa käytettävästä nesteestä
 • Lämpökaivon leikkauskuva, josta ilmenee reiän tiiviysmateriaali ja tiiviyssyvyys
 • Naapurin kirjallinen suostumus, mikäli energiakaivon sijainti on alle 7,5 metriä kiinteistön rajasta
 • Valtakirja tarvittaessa
 • Yhtiön on liitettävä hakemukseen kaupparekisteriote sekä hallituksen- tai yhtiökokouksen pöytäkirja toimenpidettä koskevasta päätöksestä

Oman tontin asemapiirustuksen, jossa näkyvät sekä rakennukset että putkijohdot, tulee olla mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Piirustuksessa tulee näkyä muut energia- ja talousvesikaivot vähintään 40 metrin säteellä uudesta energiakaivosta tai keruuputkistosta (suositus on sadan metrin säteellä) sekä mahdollinen kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 30 metrin säteellä (suositus on 50 metrin säteellä).

Terveydelle tai ympäristölle myrkyllisten tai haitallisten kemikaalien käyttö on kielletty.

Vanha Porvoo

Vanha Porvoon on muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua Museoviraston lupaa on alueella kaivaminen, peittäminen ja muu vastaava toiminta kielletty. Määräys koskee myös energiakaivojen porausta ja näihin liittyvien putkiasennusten kaivamista. Museoviraston lupaa pitää hakea ennen toimenpidelupahakemuksen jättämistä.

Pohjavesialueet

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueelle vaatii aina vesilain mukaisen luvan. Lupa haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI). Mikäli AVI myöntää luvan, tulee sen lisäksi hakea toimenpidelupa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tietoa pohjavesialueista on saatavissa ympäristönsuojelutoimistosta. 

Vedenottoon käytettäville pohjavesialueille ja niiden suojavyöhykkeille sekä läheisyyteen mahdollisesti rakennettaviin energiakaivoihin voidaan antaa erillismääräyksiä.

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneille maa-alueille ei myönnetä toimenpidelupaa energiakaivon rakentamiseksi.

Suojaetäisyyksinä käytetään Ympäristöministeriön ”Ympäristöopas 2013 Energiakaivo, Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa” -taulukon I mukaisia suojaetäisyyksiä. (+ Ympäristöoppas palvelulinkiksi)

Oppaan minimisuojaetäisyydet:

 • Energiakaivo 15 metriä
 • Kallioporakaivo 40 metriä
 • Rengaskaivo 20 metriä
 • Rakennus kolme metriä
 • Kiinteistön raja seitsemän ja puoli metriä
 • Viemärit ja vesijohdot kolme metriä (omat putket) ja viisi metriä (muiden putket)
 • Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon kaikki jätevedet 30 metriä ja harmaat vedet 20 metriä
 • Tunnelit ja luolat 25 metriä (etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti.)

Energiakaivoluvan käsittely

Luvan myöntää rakennus- tai LVI-tarkastaja. Rakennusvalvonta pyytää aina ympäristönsuojelutoimiston lausunnon lupaa varten.

Rakennusvalvonta tekee kiinteistöllä loppukatselmuksen, jossa tarkistetaan energiakaivon tai keruuputkiston lopullinen sijainti. Lisäksi tarkastetaan tai pyydetään lupaehtojen mukaiset dokumentit, kuten porausraportti ja lämmönsiirtoputkiston koeponnistuspöytäkirja.

Mikäli energiakaivo tehdään uudisrakennuksen yhteydessä, myönnetään lupa rakennusluvan kanssa. Käsittely, liitteet ja ohjeet ovat muuten samat kuin toimenpideluvan käsittelyn yhteydessä.

Energiakaivon rakentaminen saattaa aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä vedenlaatumuutoksia lähellä sijaitseviin talousvesikaivoihin. Siksi joissakin tapauksissa suositellaan suppean kaivovesinäytteen ottamista käytössä olevasta porauspaikkaa lähellä olevasta talousvesikaivosta ennen poraamisen aloittamista.

Vaikka rakennusvalvonta on myöntänyt luvan toimenpiteelle, on energiakaivon rakennuttaja aina vastuussa poraamisesta aiheutuneista mahdollisista haitoista pohja- tai talousvedelle sekä ympäristölle.

Lisätietoja LVI-tarkastajalta tai ympäristönsuojelusta