Maaperän pilaantuminen

Haitallisia aineita voi joutua maaperään onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. Joskus syynä on aiempi käytäntö haudata jätteitä maahan.

Maanomistajan tai vuokraajan on kerrottava uudelle omistajalle tai vuokraajalle seikoista, jotka ovat saattaneet tai saattavat pilata maaperää tai pohjavettä. Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja, -haltija tai kunta voivat joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen.

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen sekä maarakentamiseen pilaantuneella alueella voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain nojalla edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

  • Ilmoitus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
  • Ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää alla olevista linkeistä saatavaa lomaketta

Öljyntorjunta onnettomuustilanteissa

Pienissäkin öljyonnettomuuksissa tulee olla yhteydessä Itä-Uudenmaan Pelastuslaitokseen, joka aloittaa kiireelliset suojaus- ja kunnostustoimenpiteet.

Maaperän pilaantumisen ennaltaehkäisy

Öljylämmityslaitteistot

  • Säännölliset ja säädösten mukaiset öljysäiliön tarkastukset ovat tärkeä osa kiinteistön öljylämmitysjärjestelmän kunnossapitoa.
  • Öljysäiliön määrävälein tehtävä tarkastus varmistaa öljylämmitysjärjestelmän turvallisuuden ja estää öljyvahinkoja ja vuotoja.
  • Vanhat öljysäiliöt ovat erityisen riskialttiita. Ennen öljysäiliön käytöstä poistoa se pitää tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa, jotta sen poistohetken kunto olisi selvillä. 
  • Ota yhteys kaupungin ympäristönsuojeluun, jotta selviää mitä säiliölle sitten tehdään. Poistettavan säiliön uudelleen käyttö tulee estää luotettavalla tavalla.
  • Tutustu oppaaseen: "Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja - Opas öljysäiliön omistajille"

Polttonestesäiliöt

Työmailla ja koneiden huoltoalueilla sijaitsevat polttonestesäiliöt vaativat ympäristöluvan, jos ne ovat tilavuudeltaan yli 10 kuutiota (m3). Ympäristönsuojelumääräyksissä kerrotaan tarkemmin kemikaali- ja polttonesteiden varastoinnista ja käsittelystä.