Myllymäen ja Pappilanmäen verkostosaneeraus

Vesilaitoksen verkoston saneeraus

Porvoon vesi saneeraa vesihuoltoverkostoa Pappilanmäen ja Myllymäen alueella.

Saneerattava alue on suurin Porvoon jäljellä olevista sekaviemäröintialueista. Alueella on 50-60-luvulla rakennettua viemäriä ja jopa yli sata vuotta vanhaa vesijohtoa.
Vesilaitos uusii kaikki nykyiset putkensa ja rakentaa alueelle hulevesiviemärit. Töiden arvioidaan kestävän 3-4 vuotta.

Porvoon vesi toimittaa kiinteistöille vettä saneeraustöiden aikana kytkemällä kiinteistöt maanpäälliseen väliaikaiseen vedenjakelujärjestelmään töiden etenemisen mukaan. Viemäröinti järjestetään myös niin, että kiinteistöissä voi asua työn aikana.

Kartta saneerausalueesta

Miksi saneerataan
Pappilanmäen/Myllymäen sekaviemäröintialueella johdetaan hulevedet eli sadevedet, lumien sulamisvedet, salaojavedet ym. pintavedet jätevesiviemäriin. Tästä aiheutuu ongelmia sekä viemäriverkostossa että jätevedenpuhdistamolla.

  • Rankkasateella tai lumen sulamisaikaan viemäri täyttyy liikaa ja syntyy ylivuotoja. Jätevesi tulvii tällöin viemäristä lähivesistöön tai jopa kiinteistöjen kellareihin. Vesistössä puhdistamaton jätevesi voi aiheuttaa uimaveden likaantumista tai pahimmillaan kalakuolemia.
  • Jätevesiviemäriin johdettu hulevesi päätyy turhaan jätevedenpuhdistamolle, vaikka se olisi riittävän puhdasta ohjattavaksi maahan tai vesistöön. Huleveden puhdistaminen jätevedenpuhdistamossa heikentää varsinaisen jäteveden puhdistustuloksia sekä kuluttaa energiaa ja kemikaaleja. Viime kädessä tämä näkyy kuluttajan vesilaskussa.

Saneerausalue 1
Saneeraus aloitettiin Myllymäen alueella keväällä 2018 ja työt etenivät liitekartan mukaisesti.

Saneerausalueen 1 rajat ja töiden etenemisjärjestys

Kadut asfaltoitiin kesäkuussa 2019. Katusuunnitelmien mukaiset kiveykset, ajoradan kavennukset ja muut viimeistelytyöt tehdään syksyllä 2019.

Saneerausalue 2

Vesihuoltoverkoston saneeraus 2-alueella käynnistyi toukokuussa 2019 Poikkitien ja Kanttorinkujan alueelta.

Kartta saneerausalueesta 2

Alueen asukkaille on järjestetty tiedotustilaisuus 25.10.2018. Porvoon veden esitysmateriaali on luettavissa linkissä vesilaitoksen esitys.

Alueen 2 kiinteistönomistajille lähetetyt infokirjeet löytyvät alla olevista linkeistä.

Tiedote lähetetty 5.11.2018

Tiedote lähetetty 9.4.2019

Tiedote lähetetty 10.7.2019

Kiinteistöt kytketään saneeraustöiden ajaksi maanpäälliseen väliaikaiseen vedenjakelujärjestelmään töiden etenemisen mukaan. Koska tämä edellyttää kytkentätöitä kiinteistöjen vesimittaritilassa, on vesilaitos yhteydessä jokaiseen kiinteistönomistajaa/huoltoyhtiöön henkilökohtaisesti.
Viemäröinti toimii normaalisti koko työn ajan mahdollisia pieniä katkoksia lukuunottamatta.

Talven lähestyessä ja sään kylmetessä tulee vettä juoksuttaa maanpäällisessä vedenjakelujärjestelmässä veden jäätymisen ehkäisemiseksi. Porvoon vesi huolehtii veden juoksutuksesta runkovesijohdoissa. Väliaikaiseen vedenjakeluun liitetyissä kiinteistöissä tulee juoksuttaa vettä kiinteistön hanasta aina sään ollessa pakkasella, jotta kiinteistön maanpäällisen tonttijohto ei jäädy.
Käytetystä/juoksutetusta vedestä ei laskuteta käyttömaksua siltä ajalta, kun kiinteistö on kytketty väliaikaiseen vedenjakelujärjestelmään. Tämä huomioidaan seuraavassa tasauslaskussa.

Mikäli varotoimista huolimatta vedenjakelussa on ongelmia, ottakaa työaikana (maanantai-torstai 7-16, perjantai 7-14) yhteyttä saneeraustyön vastaavaan työnjohtajaan Lauri Vuorikkiseen, puh. 040 528 4907. Muina aikoina ja pyhäpäivinä vikailmoitukset tehdään pelastuslaitokselle puh. 020 1111 400.

Saneerausalue 3

Alueen asukkaille on järjestetty tiedotustilaisuus 17.9.2019. Esitysmateriaali on luettavissa alla olevista linkeistä.

Porvoon veden esitys

Sujutekin esitys

LPO:n esitys

Tonttijohtojen saneeraus

Tonttijohdoilla tarkoitetaan vesilaitoksen runkoverkoston ja liitetyn rakennuksen välisiä putkia, jotka ovat kiinteistön omaisuutta.

Tonttijohtojen kunnon ja sijainnin selvitys

Vesilaitoksen palkkaama asiantuntija, Matti Ojala Sujutek OY:ltä, selvittää saneerausalueella sijaitsevien kiinteistöiden tonttijohtojen kunnon ja sijainnin sekä hulevesijärjestelyt. Tonttiviemärit kuvataan tarkastuskaivoon asti tai mikäli mahdollista pohjaviemärin alkamiskohtaan saakka sekä selvitetään tonttiviemärin tarkastuskaivojen kunto. Tonttivesijohdon kunto selviää vasta saneeraustyön aikana, kun putki avataan.

Tehdyistä havainnoista laaditaan raportti, joka sisältää myös ehdotuksen saneeraustoimenpiteiksi. Raportti luovutetaan kiinteistönomistajalle maksutta.

Tonttijohtojen saneerausta koskeva materiaali, jonka Sujutek Oy:n asiantuntija esitteli infoillassa 25.10.2018, on luettavissa linkissä Sujutekin esitys.

Katualueella sijaitsevien tonttijohtojen saneeraus
Vesilaitos uusii saneeraustöiden yhteydessä kaikki katualueella sijaitsevat huonokuntoiset tonttijohdot, rakentaa hulevesihaaran tontin rajalle ja uusii tonttiventtiilin. Näin varmistetaan, ettei katupinnoitteita kaiveta lähiaikoina uudestaan auki. Nämä ”tonttijohtoennakkotyöt” tehdään kiinteistönomistajan kustannuksella ilman tilausta. Tonttijohtoennakkotöiden hinnat on esitetty liitteenä olevassa hinnastossa.

Tontilla sijaitsevien tonttijohtojen saneeraus

Kiinteistön tontilla sijaitsevien tonttijohtojen saneeraus on kiinteistönomistajan velvollisuus. Kun Porvoon vesi saneeraa omia johtojaan, on kokonaisuuden kannalta edullista saneerata samaan aikaan tonttijohtoja. Tällöin kiinteistönomistajan ei tarvitse tonttijohtojen saneerauksen vuoksi kustannuksellaan kaivaa katua uudestaan auki ja asfaltoida.

Huonokuntoiset tonttivesijohdot ja tonttiviemärit on uusittava. Kiinteistön salaoja- ja sadevesiä varten on rakennettava erillinen sadevesiviemäri ja sadevesien kokoomakaivo. Jos kiinteistössä on vielä käytössä jätevesien saostuskaivo, on se poistettava käytöstä ja täytettävä. Saostuskaivon tilalle tulee rakentaa tarkastuskaivo tai -putki.

Kiinteistön alueella teetetystä työstä on mahdollista saada kotitalousvähennystä verotuksessa. Urakoitsijoiden yhteystietoja voi tiedustella Porvoon vedestä.

Tontilla tapahtuva hulevesien erottelu

Vesihuoltolain mukaan jätevesiviemäriin ei saa johtaa sade- tai lumen sulamisvesiä sen jälkeen kun vesilaitos on rakentanut alueelle hulevesiviemärin. Näin ollen kiinteistönomistaja on velvollinen erottelemaan kiinteistöllä sade- ja sulamisvedet jätevesistä siten, että ne voidaan johtaa joko pintavaluntana ojaan tai kerätä tontilla siiviläkaivojen kautta erilliseen hulevesiviemäriin, joka yhdistetään vesilaitoksen hulevesiverkostoon
Lisäksi kiinteistönomistajan on syytä selvittää, onko kiinteistö salaojitettu vai ei, missä kunnossa mahdollinen salaojitus on ja missä se liittyy tonttiviemäriin. Salaojavedet tulee johtaa sadevesiviemäriin.

Mieluiten hulevedet olisi pyrittävä viivyttämään lammikoissa tai ojissa. Vesien imeytys maaperään on luonnonmukaisin menettely, mutta Suomen oloissa maahan imeyttäminen ei aina toimi esim. pitkien sadejaksojen aikana ja keväällä maan ollessa roudassa.

Vesilaitoksen yhteyshenkilöt

projektipäällikkö Riitta Silander-Lönnström, puh. 0400 131 524, riitta.silander-lonnstrom@porvoo.fi
suunnittelupäällikkö Reetta Kuronen, puh. 040 489 5710, reetta.kuronen@porvoo.fi (suunnittelu)
työnjohtaja Lauri Vuorikkinen, puh. 040 528 4907, lauri.vuorikkinen@porvoo.fi (saneeraustyö ja aikataulut)
asiakaspalveluinsinööri Jonas Sahlberg, puh. 040 528 4902, jonas.sahlberg@porvoo.fi (tiedustelut)
apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh. 040 559 9724, mats.blomberg@porvoo.fi (maksuajat)

Muut toimijat

Vesihuoltoverkoston saneeraustöiden yhteydessä parannetaan alueen ilmettä ja infraa toteuttamalla tarvittavat sähkö- ja telekaapeleiden kaivutyöt ennen katujen lopullisia viimeistely- ja asfaltointitöitä.

Porvoon sähköverkko Oy
Energialaitos tulee poistamaan saneerausalueelta ilmajohtoja asentamalla kaapeleita maahan ja uusimalla katuvalaistusta.
Lisätietoja antaa Suunnittelupäällikkö Kari Janhunen, puh. 0400 486909, kari.janhunen@porvoonenergia.fi

LPOnet Oy
LPOnet rakentaa liitekartassa esitetylle alueelle valokuituverkoston alueen elinvoimaisuuden varmistamiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Liitekartta
Lisätietoja antavat:
Myyntiedustaja Stefan Sjöholm, puh. 044 534 0025, stefan.sjoholm@lponet.fi
Myyntiedustaja Robin Repo, puh 044. 505 8221, robin.repo@lponet.fi

Sujutek Oy
Tonttijohtojen kunnon ja sijainnin selvittää Sujutek Oy:n asiantuntija.
Lisätietoja antaa Matti Ojala, puh 040 545 5040, matti.ojala@sujutek.fi