• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.6.2019 8:47
Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram 2019 – 2022  Föredragande Fredrick von Scholultz ändrade under ...

12.6.2019 8:25
Borgå stads miljöhälsosektion höll sitt möte den 11.6.2019 där man behandlade följande ...

12.6.2019 8:23
Begäran om omprövning av bildningsnämndens beslut 12.3.2019 § 37 – Konditionstrapporna Bildningsnämnden ...

3.6.2019 17:53
Utnyttjande av förköpsrätten, Kullo Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad utnyttjar den förköpsrätt som avses i förköpslagen i ...

27.5.2019 18:08
Anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 och budgetramen för år 2020 Stadsstyrelsen beslutade ...

22.5.2019 19:02
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jere Riikonen avsked ...

22.5.2019 8:38
Bidrag till föreningar och sysselsättningsbidrag år 2019 Social- och hälsovårdssektorn fick sammanlagt 38 ...

22.5.2019 8:31
Trafikförsök i centrum under sommaren och hösten Stadsutvecklingsnämnden godkände att under sommarperioden 2019 ...

20.5.2019 19:29
Utlåtande till avfallsnämnden i Nyland för beredning av beslut om ett transportsystem för slam Stadsstyrelsen beslutade ...

17.5.2019 9:31
Bildningstjänster på det östra området Bildningsnämnden antecknar för kännedom invånarenkätens ...