Omaishoito

Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotioloissa.

Omaishoidon tuen piiriin voivat päästä porvoolaiset henkilöt, jotka tarvitsevat hoitoa joko jatkuvasti tai lähes jatkuvasti ja runsaasti ympäri vuorokauden.

Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta.

Kuka voi toimia hoitajana?

Omaishoitajaksi voidaan hyväksyä hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, joka on osallistunut hoidettavan hoitoon jo aiemmin. Hoitajan toimintakyvyn ja elämäntilanteen tulee soveltua tehtävään.

Tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä omaishoitohakemuksella. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto. Lääkärinlausunto on välttämätön, muttei yksin riittävä peruste päätöksenteolle.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki haetaan ikäihmisten palveluohjausyksiköstä Ruori. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki haetaan vammaispalveluista.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus toimitetaan:

Ruori, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo tai ruori@porvoo.fi

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus toimitetaan:

Vammaispalvelut/Omaishoidon tuki, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo

Sopimus

Omaishoidon tuesta laaditaan kunnan ja hoitajan välillä sopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa hoidettavan toimintakyvyssä ja hoidossa tapahtuvista muutoksista omaishoidon tuen yhteyshenkilölle (päätöksentekijälle).

Hoitopalkkio

Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Vuonna 2022 palkkiot ovat:

  • 1-hoitoisuusluokassa 810,36 euroa kk:ssa
  • 2-hoitoisuusluokassa 500,41 euroa kk:ssa
  • erityismaksuluokka/siirtymävaiheessa 948,11 euroa kk:ssa

Tuen myöntämisessä huomioidaan, mikä osuus hoidosta on omaishoitajan antamaa ja mikä osuus katetaan muilla sosiaali- ja terveyspalveluilla.

Tuen maksaminen

Palkkio maksetaan hoitajalle kuukausittain jälkikäteen. Tuki on veronalaista tuloa. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa Porvoon kaupunkiin tai hoidettavaan. Hoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Porvoon kaupunki ottaa tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutuksen hoitajalle.

Hoitajan vapaa

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Vapaan aikana hoidettava siirtyy joko laitoshoitoon väliaikaisesti tai häntä kotona hoitavalle lomittajalle maksetaan palkkio. Lomittajan palkkio on 61,68 euroa vuorokaudessa 1-hoitoisuusluokassa ja 36,48 euroa vuorokaudessa 2-hoitoisuusluokassa.

Lyhytkestoisempaa vapaata hoitajalle voidaan järjestää myös päivätoiminnan, kotihoidon tai palvelusetelin avulla. Päivämaksua ei peritä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta.

Omaishoitajan terveystarkastus

Kysy lisää

Ruori, palveluneuvontaa ikäihmisille