Oppilaaksioton kriteerit

1. Oppilaan koulupaikka määräytyy oppilaaksiottoalueiden mukaan.

2. Vuosiluokille 1-2 otetaan enintään 25 oppilasta. Luokkakoko luokilla 3-6 on enintään 30. Jos näillä luokilla on kolmella tai useammalla oppilaalla henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), luokkakoko on enintään 27. Luokassa, jossa on pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi, luokkakoko on enintään 20. Jos alueelta on tulossa enemmän oppilaita luokalle kuin em. oppilasmäärät, lapsi ohjataan toiseen kouluun tai perustetaan lisäryhmä.

3. Ryhmäkokojen täyttyessä oppilaalla, jolla on sisarus lähikoulussa, on etuoikeus päästä samaan lähikouluun muihin lähialueelta tuleviin oppilaisiin verrattuna.

4. Koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevia oppilaita sisarussääntö ei koske. Muilta alueilta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
Kun kyseessä on ns. toissijainen koulu eli sellainen koulu, johon lasta ei ole koulutuspalvelujen taholta osoitettu, hän ei ole oikeutettu koulukuljetuksiin. Vuosiluokalla 1 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä 23 oppilasta.  Vuosiluokilla 2-9 luokka on toissijaisten oppilaiden osalta täynnä, kun siellä on 24 oppilasta.

5. Koulun ja kodin etäisyys määrittää oppilaaksiottoa, kun kouluun on enemmän halukkaita kuin sinne voidaan ottaa ja kun ei ole kyse sisarussuhteesta. Lähimpänä koulua asuvat otetaan kouluun ensin.

6. Kun oppilas on muuttanut toiselle oppilaaksiottoalueelle, hänellä on oikeus käydä sitä koulua, jossa on aloittanut koulunsa. Mikäli oppilas haluaa jatkaa muuton jälkeen ko. koulussa, se ei enää ole lapsen ensisijainen koulu, joten hän ei ole enää oikeutettu koulukuljetuksiin, ja hänen pääsemistä kouluun ohjaavat samat säännöt kuin muillakin koulun alueen ulkopuolisilla oppilailla.

7. Esiopetus tietyllä alueella ei anna lapselle oikeutta alueen kouluun automaattisesti.

8. Painotettuun opetukseen (kielikylpy, musiikkiluokka ja liikuntaluokka) valituilla uusilla oppilailla ei ole koulukuljetusoikeutta, mikäli kyseessä ei ole oppilaan lähikoulu.

9. Nämä ohjeet ovat astuneet voimaan 1.1.2017.