Rakennetun ympäristön energiatehokkuus

Kaavoitus ja rakentaminen

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Kun mukaan otetaan liikenne, rooli on vielä merkittävämpi. Porvoon kaupunki voi monella tavalla vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen ja asukkaidensa liikkumisesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Energiatehokas yhdyskuntarakenne on otettu lähtökohdaksi maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Ilmastotavoitteita toteuttava maankäytön suunnittelu mahdollistaa vähäpäästöisen rakennetun ympäristön ja luo edellytykset vähäpäästöiselle elämälle. Ilmastomuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja jo nyt pitää varautua lisääntyviin tulviin, rankkasateisiin, myrskyihin ja muihin lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin. Kaupunkisuunnittelu on avainasemassa kun tuotetaan ilmastonmuutokseen sopeutuvaa ympäristöä. Porvoossa kaavoituksessa, katujen ja yleisten alueiden ja verkostojen suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön rakentamisessa pyritään tuottamaan myös ilmastonmuutokseen sopeutuvaa ympäristöä.

Porvoon kaupunki jatkaa Skaftkärr –hankkeessa aloitettua kehitystyötä ja tiivistää kaupunkirakennetta energiatehokkaalla kaupunkisuunnittelulla. Yhdyskuntarakennetta kehitetään kaupunkitaajamassa tiivistämällä, eheyttämällä ja kylissä ohjaamalla rakentamista kylärakenneohjelman mukaisesti nimettyihin palvelukyliin. Jatkossa yhä suurempi osa uusista omakotitaloista sijoittuu kaava-alueille.

Liikenne ja liikenneväylät

Yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus liikenteen päästöihin. Tiiviissä ja eheässä yhdyskuntarakenteessa rakennettu maa saadaan myös tehokkaimmin hyödynnettyä ja tarve muuttaa metsämaita rakennusmaiksi pienenee. Metsät ja suot toimivat hiilinieluina, ne sitovat hiilidioksidia ja estävät ilmaston lämpenemistä.

Kaupungin käytössä olevat keinot yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi toivottuun suuntaan ovat mm. yleis- ja asemakaavoitus, maapolitiikka, rakennusjärjestyksen määräykset sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupaharkinta. 

Alueiden kaavoituksen yhteydessä lyödään lukkoon myös alueen liikkumisen tarpeet, periaatteet ja kulkumuotojen painotukset, ja sitä kautta merkittävä osa tulevasta hiilijäljestä. Näitä valintoja on alueiden käyttövaiheessa enää vaikea muuttaa. Kaavoitushankkeissa arvioidaan alueiden tulevaa kulkuneuvojen kulkutapajakaumaa ja selvitetään keinoja ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Kun katu- ja tievalaistuksen kaikki elohopeahöyrylamput vaihdetaan EU-direktiivin myötä energiatehokkaampiin suurpainenatrium- tai monimetallilamppuihin, säästetään 308 GWh energiaa vuosittain.