Rotta on sopeutunut hyvin ihmisen elinympäristöön

Yleisin rottalajimme on harmaarotta (Rattus norvegicus). Rotta on hyvin sopeutuvainen ja se on laajalti levinnyt kaikkialle missä ihmisiäkin asuu. Rotta on luonteeltaan arka eläin, joka liikkuu pääasiassa öisin. Päivällä tehdyt rottahavainnot viittaavatkin usein siihen, että rottia on kyseisellä alueella normaalia enemmän. Usein rottien runsaan esiintymisen syynä ovat puutteet jätehuollossa ja kompostoinnissa. Myös lintujen asiattomasta ruokinnasta voi seurauksena olla rottaongelma. Rottien määrissä esiintyy myös normaalia vuosivaihtelua muiden luonnonjyrsijöiden tapaan. Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeintä: parhaiten rottien lisääntymistä rajoitetaan estämällä niiden ravinnonsaanti.

Rotat ja terveyshaitta             

Rotat aiheuttavat epäsiisteyttä, pilaavat ulosteillaan elintarvikkeita sekä aiheuttavat jyrsintävaurioita rakenteille ja laitteille. Taloudellisten vahinkojen ohella rotat voivat ulosteidensa ja syöpäläistensä välityksellä levittää ihmiseen ja kotieläimiin tarttuvia tauteja.

Rottien lukumäärä on riippuvainen ravinnonsaannista

Usein rottien runsaan esiintymisen syynä ovat puutteet jätehuollossa ja kompostoinnissa. Rottien torjunnassa ja ennaltaehkäisyss onkin tärkeintä estää niiden ravinnonsaanti. Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja ne on puhdistettava säännöllisesti. Torjunnan järjestäminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla.

On tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat, jotta rotista ei kehittyisi suurempaa ongelmaa:
• kiinteistön jäteastiat ovat ehjät ja puhtaat
• tarkista, että ruokakompostit ovat rakenteeltaan tiiviitä ja ehjiä
• pidä piha-alue siistinä ja kerää esim. omenat säännöllisesti pois
• avokompostoida saa vain puutarhajätettä, kuten puiden lehtiä, risuja
• ruokajätteitä ei tule välivarastoida esim. parvekkeella tai terassilla
• ruokkimalla runsaasti lintuja ruokit samalla helposti myös rottia
• älä laita ruuan tähdettä viemäriin

Piha-alueet ja kiinteistöjen ympäristö tulee pitää siisteinä, jotta rotille ei ole suojaisia pesimäpaikkoja. Esim. kivikasat/puu- ja tavarapinot ovat suotuisia pesimäpaikkoja rotille. Jos havaitset rottien pesiytyneen omalle pihalle, tai siellä olevien piharakennusten alle, ryhdy heti torjuntatoimenpiteisiin.

Jos kiinteistön jätehuolto ei ole asetusten mukainen ja siitä aiheutuu terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen ryhtyä toimenpiteisiin haitan aiheuttajaa vastaan.

Lintujen ruokinnasta voi aiheutua haittoja naapuristoon

Taajamassa asuttaessa tulee ottaa huomioon naapureita. Lintujen ruokinnasta voi väärin hoidettuna aiheutua terveyshaittoja: linnut ja muut pikkueläimet tahraavat ulosteillaan piha-alueita, parvekkeita, lasten leikkipaikkoja ja muita oleskelupaikkoja. Lisäksi eläimet voivat levittää tarttuvia tauteja, kuten salmonellaa. Ruokintapaikoille ja sen ympäristöön jäävät leivän ja pullan murut houkuttelevat paikalle myös haittaeläimiä, kuten rottia, lokkeja, puluja ja variksia.

Lintuja saa ruokkia vain talvella. Kesällä linnut löytävät riittävästi ravintoa luonnosta. Kesäruokinta voi myös vääristää ja muuttaa lintujen luontaista käyttäytymistä ja siten vaikeuttaa niiden selviytymistä luonnossa. Talvellakin ruokinnan tulee olla pienimuotoista ja ruokinnan tulee tapahtua erikseen tätä varten tehdyltä lintulaudalta. Isojen lintujen pääsy lintulaudalle tulee estää. Erityisesti on muistettava, että ruokaa ei saa koskaan laittaa suoraan maahan.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.
Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.
Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.