Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan usein ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Porvoossa on voimassa asemakaavoja keskeisillä taajama-alueilla sekä suurissa kyläkeskuksissa kuten Epoossa, Hinthaarassa ja Kerkkoossa.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu on kaupungin myöntämä lupa, joka tarvitaan ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Suunnittelutarveratkaisulla muodostetaan uusi rakennuspaikka. Suunnittelutarvepäätös ei kuitenkaan vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Suunnittelutarveratkaisu voi olla tarpeen alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Suunnittelutarveratkaisua ei kuitenkaan tarvita kaikilla sellaisilla alueilla, joilla ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Porvoon rakennusjärjestyksessä on osoitettu alueet (ns. suunnittelutarvealueet), joille on haettava suunnittelutarveratkaisu ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan muillakin kuin rakennusjärjestyksessä osoitetuilla suunnittelutarvealueilla:

  • jos alueelle on ennestään rakennettu runsaasti
  • kyseessä olevalle kiinteistölle on rakennettu niin paljon, että lähestytään kaupungin määrittelemiä kiinteistökohtaisia enimmäismääriä.

Suunnittelutarveratkaisun tarpeen määrittelemiseen vaikuttavat monet asiat. Kaupunkisuunnitteluun tai rakennusvalvontaan kannattaa ottaa yhteyttää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun suunnitellaan rakentamista alueelle, jolla ei ole asemakaavaa.

Poikkeamispäätös

Rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista voi hakea poikkeusta. Poikkeamispäätös edellyttää aina erityistä syytä. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa muuten merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Rantarakentaminen

Rannalle rakennettaessa noudatetaan poikkeavia lupasäännöksiä. Rantarakentamiseksi katsotaan yleensä hankkeet, jotka ovat 150–200 metrin etäisyydellä rannasta. Rantarakentamiseen ei sovelleta suunnittelutarveratkaisua, vaan rakennuspaikan hyväksyminen tapahtuu poikkeamispäätöksellä. Rantarakentamiseen ei tarvita poikkeamispäätöstä, jos alueelle on laadittu ranta-asemakaava.

Poikkeamispäätös tarvitaan yleensä ennen rakennusluvan myöntämistä esimerkiksi:

  • pientalon rakentamiseen rannalle
  • olemassa olevan loma-asunnon muuttamiseen pysyvään ympärivuotiseen käyttöön

Lisätietoa rantarakentamiseen liittyvistä luvista saa kaupunkisuunnittelusta tai rakennusvalvonnasta.

Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Hakuohjeet

Lomakkeet:

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen käsittelymaksut

Yhteystiedot