Gå till innehåll

Borgå stads arbetsverksamhet I rehabiliterande syfte och annan gruppverksamhet

Verkstäder

På stadens verkstäder ordnas sysselsättning för dig, borgåbo, som för tillfället är arbetslös, utan studieplats eller behöver innehåll i din vardag. Vi ordnar planmässig och målinriktad verksamhet som innehåller allt från mångsidiga och kreativa hantverkssätt till grupper med rehabiliterande arbetsverksamhet eller social rehabilitering med tyngdpunkt på olika teman. Vi erbjuder flera åldersgränsfria gruppfunktioner för människor I arbetsålder än tidigare.

Kommunerna måste ordna arbetsverksamhet I rehabiliteringssyfte för de långtidsarbetslösa personer som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd, och som inte p.g.a. sin arbets- eller funktionsförmåga kan delta i den arbetskraftspolitiska verksamhet som i första hand är menad för dem. Arbetsverksamheten I rehabiliteringssyfte är en enligt socialvårdslagen avsedd socialtjänst avsedd för långtidsarbetslösa personer.

Meningen med arbetsverksamhet I rehabiliteringssyfte är att främja förutsättningarna för att bli sysselsatt hos den som som har varit arbetslös länge. Verksamhetens tyngdpunkt kan också vara att stöda vardagsfärdigheter och främja delaktigheten i samhället.

Med i verksamheten kommer du via den remitterande enheten, t.ex. vuxensocialarbetet, barnfamiljernas socialarbete, Navigatorn eller TYP. Du kan ställa frågor om verksamheten till socialhandledare Jaana Kavakka (040 809 2244) som handleder verkstäderna i WSOY-huset, eller till socialhandledare Nina Jääskeläinen (040 514 1507) som handleder verkstäderna i Östermalm. Till verksamheten kommer man alltid via socialhandledarna och man ska komma överens om tillfälle att bekanta sig på förhand.

Socialhandledarna I WSOY-huset och I Östermalm stöder sina kunder i deras olika livssituationer under verkstadsperioden och hänvisar vid behov kunden vidare till andra tjänster.

Starttiverkstaden

Starttiverkstaden är för unga 16-29 -åringar, som är utan studieplats, arbetsplats eller behöver stöd med sin vardagshantering. I gruppen stärker man sina interaktionskunskaper och sina egna resurser med hjälp av olika kreativa arbetsmetoder. Till verksamheten hör dessutom utflykter,besök, regelbunden motion med låg tröskel, matlagning tillsammans mm.

Starttiverkstaden finns i WSOY-huset, adressen är Linnankoskigatan 32, Borgå.

Konstverkstaden

Konstverkstadens verksamhet är för ungdomar I åldern 17-25 år. I verkstaden förverkligar man projekt med olika metoder och bekantar sig med kultur och konst. I verksamheten använder man sig av närmiljön och närliggande tjänster. Syftet med verksamheten är att med hjälp av arbetsmetoderna utveckla färdigheter att uttrycka sig själv kreativt. I verkstaden stärks vardagsfärdigheterna och ges stöd inför det kommande studie- eller arbetslivet.

Konstverkstaden finns I WSOY-huset, adressen är Linnankoskigatan 32, Borgå.

Taito-verkstaden

På Taito-verkstaden bekantar man sig med olika hantverk med hjälp av kreativa tekniker. I verksamheten används också mycket återvunnet material. Verkstadsdagen kan innehålla även annan verksamhet, så som besök och utflykter. Dessutom använder vi oss av närmiljön och närliggande kulturutbud. Syftet med verksamheten är att stärka sociala färdigheter och vardagshantering, och därmed främja arbets- och funktionsförmågan.

Taito-verkstaden finns I WSOY-huset, adressen är Linnankoskigatan 32, Borgå.

Träverkstaden

I träverkstaden får man bekanta sig med olika trämaterial och med olika bearbetningssätt genom varierande arbetsuppgifter. I träverkstaden reparerar och lagar man stadens olika verksamhetsställens möbler, trädgårdsmöbler och konstruktioner I trädgårdar och parker mm. Dessutom görs det andra små beställningsarbeteni verkstaden. Verksamhetsdagen kan innehålla också annan aktivitet, till exempel utflykter eller besök på olika ställen.

Under verkstadsperioden är det möjligt att avlägga en del av grundutbildningen i ytbehandling , Ytbehandling av träytor 15 studiepoäng, i sin helhet. Denna delexamen avläggs I samarbete med Careeria Askolas verksamhetsställe så att inlärningen i huvudsak sker i verkstaden. När man samlat tillräckligt med kunskap är det möjligt att skaffa antingen ett delexamensbetyg enligt examensystemet eller ett intyg på sitt kunnande inom ytbehandlingsbranschen.

Träverkstaden finns I Östermalm, adressen är Gesällvägen 4, Borgå.

Logistikpatrullen

Logistikpatrullen utför små flytt-, reparations- och lagerarbetsuppgifter inom stadens egna funktioner. Dessutom ansvarar logistikpatrullen för stadens lager I Gammelbacka och sköter återvinningen av överflödiga saker. Arbetsdagen kan innehålla även annan slags verksamhet.

E-post: logistiikkapartio@porvoo.fi

Logistikpatrullen finns I Östermalm, adressen är Gesällvägen 4, Borgå.

Kisälli- och Lehmus- grupperna

Dessutom har vi Kisälli- och Lehmus -grupperna för personer i arbetsålder. I de grupperna stöds vardagsfärdigheterna med varierande teman, bland annat hälsa och välfärd, sociala färdigheter och resurser.

Grupperna samlas I WSOY-huset, adressen är Linnankoskigatan 32, Borgå.