Hoppa till innehåll

DP 533 Ilmarinens väg 8

Utkast till påseende 22.3–24.4.2023

I området utreds kompletterande byggande som förtätar samhällsstrukturen. Man utreder möjligheterna att höja två flervåningshus på fastigheten och dessutom anvisas en byggnadsyta för ett nytt flervåningshus på fastigheten. Man utreder om parkeringen delvis kan placeras på det nuvarande gatuområdet.

Anhängiggörandet

Upprättandet av detaljplanen har ingått i arbetsprogrammet för stadsplaneringen sedan år 2018. Det informerades om projektet i planläggningsöversikten för år 2018.

Utkastskedet (beredningsskedet)

I utkastskedet ordnas ett hörande. Under hörandet läggs plan-utkastet och det övriga planeringsmaterialet fram på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplanet) samt på Borgå stads webbplats www.borga.fi. Intressenterna reserveras möjlighet att framföra skriftliga åsikter. Planeringsmaterialet till påseende 22.3–24.4.2023.

På basen av inkomna åsikter och kommentarer ändras planeringsarbetet vid behov. De inkomna åsikterna och kommentarerna samt deras bemötanden fogas också till planeringsmaterialet.

Material i utkastskedet