Hoppa till innehåll

DP 553 Östermalm, Industrivägen 4

Utkast till påseende 7.-23.12.2022 och 2.-5.1.2023

Genom detaljplaneändringen utreds främst placering av idrottslokaler i WS-Bookwells gamla tryckerihall på Industrivägen 4. Samtidigt utreder man i planläggningsarbetet möjligheten att öka antalet parkeringsplatser och utveckla körförbindelser samt andra eventuella utvecklingsbehov i fastighetens närhet.

Anhängiggörandet

Upprättandet av detaljplanen har ingått i arbetsprogrammet för stadsplaneringen sedan år 2022. Det informerades om projektet i planläggningsöversikten för år 2022 (MarkByggL 7 §).

Utkastskedet (beredningsskedet)

I utkastskedet ordnas ett hörande (MarkByggL 62 §, MarkByggF 30 §). Under hörandet läggs plan-utkastet och det övriga planeringsmaterialet fram på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplanet) samt på Borgå stads webbplats www.borga.fi. Intressenterna reserveras möjlighet att framföra skriftliga åsikter. Planeringsmaterialet till påseende 7-23.12.2022 och 2-5.1.2023.

På basen av inkomna åsikter och kommentarer ändras planeringsarbetet vid behov. De inkomna åsikterna och kommentarerna samt deras bemötanden fogas också till planeringsmaterialet.