Hoppa till innehåll

Detaljplaneområde

Namnen på gatorna i detaljplaneområdena godkänns i detaljplanerna. Adressnumreringen grundar sig på tomtindelningen och byggplatserna enligt detaljplanen. I hörntomter fastställs adressen i allmänhet enligt den gata eller väg från vilken man kör in på tomten.

Byggnadernas adresser behandlas i samband med bygglovsprocessen.

Glesbygd

I ett glesbygdsområde kan man namnge en väg, om den leder till minst tre byggda fastigheter eller fastigheter under byggnad.

Adressnumreringen grundar sig på avståndet från vägens början till den anslutning som leder till byggplatsen. På vänstra sidan av vägen används jämna adressnummer och på högra sidan udda nummer. Byggplatsens näradress fastställs i samband med handläggningen av bygglovet. Den som ansökt om bygglov informeras om näradressen i beslutet om bygglov.

Adressändring

En ny detaljplan kan medföra ändringar i gatunamnen och adressnumren. De nya namnen och adressnumren tas i bruk när genomförandet av detaljplanen framskrider.

Staden informerar skriftligen tomtägarna och -innehavarna om ändringar av näradresserna till följd av planläggning eller andra orsaker. Staden underrättar samtidigt Posten och via Befolkningsregistercentralen även myndigheterna om adressändringen. Fastighetens ägare eller innehavare ska för sin del sörja för att andra instanser informeras om den nya adressen.

Adressnummerskylten

Byggnadens eller ingångens adressnummer baserat på kommunens adressystem ska framgå av en adressnummerskylt. Skylten fungerar som vägledning för normal trafik, för larmutryckning och för servicekörning.

Ägaren eller innehavaren av en byggd tomt eller byggplats ska placera adressnummerskylten så, att skylten tydligt syns från den väg enligt vilken adressen fastställts.