Gå till innehåll

Coronavaccinering

På den här sidan finns information om coronavaccineringarna i Borgå.

Uppdaterad 20.6.2022

Coronavaccineringarna ges vid Näse hälsostation, Askolins väg 1A. Vaccinet är frivilligt och gratis för alla. Vaccinet erbjuds alla över 5 år.

Walk in-vaccineringar

Vid walk in-vaccineringar följer vi allmänna anvisningar om dosintervaller. Walk in-vaccineringen är till för personer som har fyllt 12 år.

Kommande walk in-tillställningar:

 • tisdag 12.7 kl. 16–19

Vaccinet Novavax ges endast med tidsbeställning. Vi rekommenderar tidsbeställning även för dos 4 avsedd för personer med grav immunbrist.

Tidsbeställning till coronavaccinering

Du kan boka tid elektroniskt eller per telefon. Boka i första hand tid elektroniskt:

 • För tidsbeställning behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.
 • Du kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten om du har officiell fullmakt. Fullmakten kan göras i tjänsten Suomi.fi

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig

 • Du kan få en vaccinationstid också per telefon.
 • Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000.
 • Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.
 • Vårdnadshavare kan boka tid för sitt barn ifall hen inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Anvisningar för att avboka eller flytta vaccinationstider finns i textmeddelandet som du får i samband med tidsbeställningen.
 • Tiden kan också avbokas per telefon på numret 040 145 5000.

Anvisningar inför vaccineringen

 • Vi kontrollerar dina personuppgifter före vaccineringen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
 • Vaccinet är gratis för alla.
 • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
 • över 65-åringar kan som första vaccindos välja Janssens adenovirusvektorvaccinet i stället för Pfizer
 • Vaccinet Janssen kan också ges åt 18–64-åringar som inte på grund av kontraindikationer kan få mRNA-vaccinet

Dosintervall för coronavaccin

1 och 2 vaccindosen:

 • Alla över 5 år: 2 vaccindosen 6 veckor efter 1 dosen

3 vaccindosen:

 • personer över 60 år: 3 dosen 3 månader efter 2 dosen
 • 18–59-åringar: 3 dosen 4 månader efter 2 dosen
 • personer över 12 år med grav immunbrist: 3 dosen 2 månader efter 2 dosen
 • 12–17-åriga i riskgrupp för allvarlig covid-19-sjukdom: 3 dosen 6 månader efter 2 dosen

4 vaccindosen:

 • personer över 12 år med grav immunbrist: 4 dosen 3 månader efter 3 dosen

Om du har haft coronavirussjukdom

 • Personer som har genomgått coronavirussjukdomen rekommenderas ta den första coronavaccindosen när det har gått 6 månader från den genomgångna sjukdomen
 • Till personer med svår immunbrist kan vaccineringen ges redan efter 1–3 månader från den genomgångna sjukdomen.
 • Om en person som fått en vaccindos insjuknar i coronaviruset förstärker den genomgången sjukdom den första vaccindosen på samma sätt som den andra vaccindosen.

Vaccinering av personer under 18 år efter genomgången sjukdom

THL rekommenderar att personer under 18 år som har haft coronavirussjukdomen ges en coronavaccindos 4–6 månader efter sjukdomen.

Om en person under 18 år insjuknar i coronavirussjukdomen efter att ha fått en vaccindos behöver hen enligt THL inte en andra dos.

En andra dos kan ändå ges barn och unga som har haft coronavirussjukdomen minst 6 veckor efter den första vaccindosen, om det är nödvändigt på grund av en resa eller andra vägande skäl.

Vaccinering av barn och unga

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat.

En minderårig kan själv fatta beslutet om vaccinering ifall en yrkesperson inom hälsovården anser att hen utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård. Barnets självbestämmanderätt har ingen juridisk undre åldersgräns, utan saken avgörs från fall till fall.

Om en minderårig inte kan eller vill bestämma själv bör alla vårdnadshavare godkänna vaccineringen.

Även om en minderårig inte fattar vaccinationsbeslutet själv bör hen erbjudas information om vaccinationen och dess betydelse. Den unga personens åsikt bör redas ut om det är möjligt med tanke på hens ålder och utvecklingsnivå.

5–11-åringar

 • Vaccinet som ges är BionNTech-Pfizer Comirnaty. För barn används ett preparat med en mindre dos enkom för denna åldersgrupp.
 • 5–11-åringar behöver en ifylld tillståndsblankett av vårdnadshavarna inför vaccinationen.
 • Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

5–11-åringar som hör till en riskgrupp

I Borgå vaccineras barn i åldern 5–11 år som enligt THL:s anvisningar hör till en riskgrupp.

Enligt THL:s anvisningar kan följande faktorer öka barnets risk för att drabbas av en allvarlig sjukdom till följd av en coronavirusinfektion:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist 
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • en sällsynt ämnesomsättningssjukdom eller annan sällsynt sjukdom, som påverkar immunförsvaret eller som den vårdande specialisten av annan orsak har bedömt att har ökad risk för allvarlig coronasjukdom eller därtill hörande komplikationer.
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten 
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Andra vaccindosen – äldre och personer som hör till riskgrupper och som har haft coronavirussjukdom

THL rekommenderar att äldre och personer som hör till medicinska riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom som har haft coronavirussjukdomen och fått en dos coronavaccin ska få en andra vaccindos som förstärkning.

Ifall en person utöver den genomgångna sjukdomen och en vaccindos, behöver en andra vaccindos, kan den ges, när minst 6 veckor har gått sedan den första vaccindosen.  Om vaccinet ges för tidigt efter genomgången sjukdom kan det förorsaka kraftigare reaktioner efter vaccinationen.

Det är möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 6 veckor efter den första dosen. 

Tredje vaccindosen för 18 år fyllda

Personer som har fyllt 60 samt personer som hör till riskgrupper

THL rekommenderar att personer som har fyllt 60 år samt de som hör till de tidigare definierade riskgrupper kan erbjudas tredje vaccindos 3–4 månader efter den andra vaccindosen.

De under 60-åringar som inte hör till en riskgrupp erbjuds den tredje dosen 4–6 månader efter den andra dosen. Tidigare rekommenderades ett vaccinintervall på 5–6 månader för alla ovannämnda grupper.

Om du har fått två vaccindoser och efter det insjuknat i coronavirussjukdomen behöver du inte en tredje vaccindos. Undantag är personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer med grav immunbrist

Personer som har fyllt 12 år och lider av grav immunbrist kan boka tid till en tredje vaccindos när det har gått minst två månader sedan den andra dosen.

Personer med grav immunbrist (3. dosen):

 • transplantation
 • stamcellstransplantation
 • grav eller medelgrav medfödd immunbrist
 • immunosuppressiv cancerbehandling
 • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
 • annat av läkaren bedömt gravt immunosuppressivt tillstånd.

Fjärde och femte dosen

Vi erbjuder följande målgrupper en fjärde dos coronavaccin:

 • personer över 80 år
 • alla äldre som bor på servicehem oberoende ålder
 • personer i åldern 70–79 år som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgrupp 1 eller 2
 • alla som har fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar
 • personer över 65 som har ett särskilt behov av en boosterdos.

Med ett särskilt behov avses att personen bör vara kund inom hemvården eller närståendevården eller på motsvarande sätt ha försvagad hälsa och funktionsförmåga. Personen bör behöva vård och omsorg minst en gång i veckan för att klara sig i vardagen.

Boosterdosen kan ges när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

Femte dosen av coronavaccin kan ges sådana personer som fyllt 12 år vars immunförsvar är nedsatt.

Boosterdosen kan tas ifall 4–6 månader förflutit sedan den fjärde dosen. Att ha haft covid-19-infektion motsvarar en vaccindos också ifall man har nedsatt immunförsvar. Det betyder att personer som har insjuknat i covid-19 och som fått fyra vaccindoser inte behöver en femte dos i detta skede.

Mer information om coronavaccineringar

Du kan ställa frågor per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi.