Hoppa till innehåll

Coronavaccinering

På den här sidan finns information om coronavaccineringarna i Borgå.

Uppdaterad 27.10.2022

Coronavaccineringarna ges vid Näse hälsostation, Askolins väg 1A. Vaccinet är frivilligt och gratis för alla. Vaccinet erbjuds alla över 5 år.

Tidsbeställning till coronavaccinering

Du kan boka tid elektroniskt eller per telefon. Boka i första hand tid elektroniskt:

 • För tidsbeställning behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.
 • Du kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten om du har officiell fullmakt. Fullmakten kan göras i tjänsten Suomi.fi

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig

Du kan få en vaccinationstid också per telefon.

 • Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.
 • Vårdnadshavare kan boka tid för sitt barn ifall hen inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Tiden kan också avbokas per telefon på numret 040 145 5000.
 • Vaccinen Novavax och Janssen ges endast med förhandsbeställning per telefon. De här vaccinpreparaten kan inte bokas via den elektroniska tidsbokningen och ges inte vid walk in-vaccinationer.

Anvisningar inför vaccineringen

 • Vi kontrollerar dina personuppgifter före vaccineringen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Anvisningar för att avboka eller flytta vaccinationstider finns i textmeddelandet som du får i samband med tidsbeställningen.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt. Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
 • Vaccinet är gratis för alla.

Vaccinpreparat som används i Borgå

I Borgå ges i huvudsak vaccin av märket Biontech Pfizer Comirnaty till alla över 5 år. Barn i åldern 5–11 år får en mindre dos.

Boostervaccinen (dos 4–5) ges med vaccin skräddarsydda för coronavarianterna BA.1, BA.4 eller BA.5.

Om du är över 65 år kan du som första vaccindos välja Janssens adenovirusvektorvaccin i stället för Pfizer. Janssens vaccin kan också ges åt 18–64-åringar som inte på grund av kontraindikationer kan få mRNA-vaccinet.

Vaccin av märket Novavax kan ges till personer som inte kan ta mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Nuvaxovid innehåller inte levande virus som orsakar coronavirussjukdom. Vaccinpreparatet är proteinbaserat och ett alternativ för personer som inte vill ta mRNA- eller adenovirusvaccin, men som är beredda att ta vaccinet.

Boka tid till Janssen- eller Novavax-vaccinen per telefon på tidsbokningsnumret 040 145 5000. Tider till de här vaccinen kan inte bokas via den elektroniska tidsbokningen eller fås vid walk in-vaccinationer.

Dosintervall för coronavaccin

1:a och 2:a vaccindosen:

 • Alla över 5 år: 2:a vaccindosen 6 veckor efter 1:a dosen

3:e vaccindosen:

 • personer över 60 år: 3:e dosen 3–4 månader efter 2:a dosen
 • 18–59-åringar: 3:e dosen 4–6 månader efter 2:a dosen
 • personer över 12 år med grav immunbrist: 3:e dosen 2 månader efter 2:a dosen
 • 12–17-åriga i riskgrupp för allvarlig covid-19-sjukdom: 3:e dosen 6 månader efter 2:a dosen

4 vaccindosen:

 • 4:e dosen 3 månader efter 3:e dosen

Friska personer som har haft coronavirussjukdom

 • Personer som har genomgått coronavirussjukdomen rekommenderas ta den första coronavaccindosen när det har gått 4–6 månader från sjukdomen
 • Till personer med svår immunbrist kan vaccineringen ges redan efter 1–3 månader från sjukdomen.
 • Personer under 18 år som får coronavirussjukdomen efter att ha fått en vaccindos behöver inte en andra dos. Av särskilt vägande skäl kan en 2:a dos ändå ges minst 6 veckor efter den 1:a dosen.
 • Coronasjukdomen förstärker ditt immunförsvar på samma sätt som en vaccindos.

Vaccinering av barn och unga

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat.

En minderårig kan själv fatta beslutet om vaccinering ifall en yrkesperson inom hälsovården anser att hen utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård. Barnets självbestämmanderätt har ingen juridisk undre åldersgräns, utan saken avgörs från fall till fall.

Om en minderårig inte kan eller vill bestämma själv bör alla vårdnadshavare godkänna vaccineringen.

Även om en minderårig inte fattar vaccinationsbeslutet själv bör hen erbjudas information om vaccinationen och dess betydelse. Den unga personens åsikt bör redas ut om det är möjligt med tanke på hens ålder och utvecklingsnivå.

12–17-åringar

12–17-åringar kan få en 3:e vaccindos om de hör till en riskgrupp för allvarlig coronasjukdom.

 • 12-åringar med kraftigt nedsatt immunförsvar: 3:e dosen 2 månader efter 2:a dosen
 • 12–17-åringar i övriga riskgrupper: 3:e dosen 6 månader efter 2:a dosen

5–11-åringar

 • Vaccinet som ges är BionNTech-Pfizer Comirnaty. För barn används ett preparat med en mindre dos enkom för denna åldersgrupp.
 • 5–11-åringar behöver en ifylld tillståndsblankett av vårdnadshavarna inför vaccinationen.
 • Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

Enligt THL:s anvisningar kan följande faktorer öka barnets risk för att drabbas av en allvarlig sjukdom till följd av en coronavirusinfektion:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist 
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • en sällsynt ämnesomsättningssjukdom eller annan sällsynt sjukdom, som påverkar immunförsvaret eller som den vårdande specialisten av annan orsak har bedömt att har ökad risk för allvarlig coronasjukdom eller därtill hörande komplikationer.
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten 
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Andra vaccindosen

Om du har fått en vaccindos kan du få följande dos 6 veckor efter 1:a dosen. Om du har fått en vaccindos och efter det här insjuknat i coronavirussjukdom kan du få 2:a dosen tidigast 6 veckor efter sjukdomen. Om vaccinet ges för tidigt efter sjukdomen kan det förorsaka kraftigare reaktioner efter vaccinationen.

Tredje vaccindosen

 • personer som har fyllt 60 år samt personer i åldern 18–59 som hör till en riskgrupp får en 3:e dos oberoende av om de har haft coronavirussjukdom. 3:e dosen kan fås minst 3 månader efter 2:a dosen eller coronavirussjukdomen.
 • friska personer i åldern 18–59 år får en 3:e dos om de har fått 2 doser men inte haft coronavirussjukdom. I den här åldersgruppen motsvarar coronavirussjukdom en vaccindos. 3:e dosen ges 4–6 månader efter 2:a dosen eller coronavirussjukdomen.
 • personer som har fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar får 3:e dosen minst 2 månader efter 2:a dosen.

Fjärde dosen

Vi erbjuder följande målgrupper en fjärde dos coronavaccin:

 • alla över 60 år
 • personer som har fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar
 • alla som bor på service- eller vårdhem oberoende av ålder

Boostervaccin hösten och vintern 2022–23

Vi ger boosterdoser av coronavaccin till följande personer oberoende av hur många vaccindoser personen har fått eller hur många gånger hen har haft coronavirussjukdom:

 • alla som har fyllt 65
 • 18 år fyllda personer som hör till en riskgrupp
 • 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Mer information om coronavaccineringar

Du kan ställa frågor per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi.