Gå till innehåll

Skolan Albert Edelfeltin koulu började sin verksamhet höstterminen 2009. Skolan är Borgås första gemensamma grundskola, där elever i årskurs 1–9 studerar under samma tak. Skolan har även språkbad och undervisning för barn med funktionsnedsättningar. Klasser inom den allmänna undervisningen studerar i huvudskolan, och småklasserna för elever med funktionsnedsättningar har sin egen fastighet. Under läsåret 2021–2022 studerar 655 elever i 34 klasser i skolan. Lågstadiet har 420 elever och högstadiets elevantal är 210. Av eleverna studerar 35 i småklasser för elever med funktionsnedsättningar Cirka 75 anställda arbetar i skolan dagligen. Albert Edelfeltin koulu betonar gemenskap, som är grundstenen i skolan – gemenskapen och tryggheten grundar sig på skolans värden. En välbekant och trygg nioårig väg till lärande skapas för eleven.

Färdighets- och konstämnen spelar en nyckelroll på så sätt att de tillvalskurser som eleverna i högstadieskolan väljer främst är färdighets- och konstämnen.

Läsåret 2022–2023

Personal

Rektor Juha-Pekka Levänen, tfn 040 588 6303

Biträdande rektor Seppo Ahonen, tfn 040 489 9566

Skolsekreterare Päivi Korpela, tfn 040 197 77 97

Fastighetsskötare Juha Ristolainen, tfn 040 482 36 58

Serviceansvarig (kök) Minna Parmasuo, tfn 040 485 8108

Elevhandledare Liisa Piuhola, tfn 040 354 23 10

Språkbadsundervisning Sanni Lopperi (Leena Aaltonen 1.8–31.12.2021)

Undervisningspersonalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi

E-postadresser till övrig personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Elevvård

Skolkurator Anne Aropaltio, tfn 040 536 50 93

Psykolog Ángela Leiva, tfn 040 592 3584

Hälsovårdare Eija Kristén, tfn 040 488 94 02

Skolcoach Anu Törn, tfn 0400 704 262

Aktuellt

Språkbad

Albert Edelfeltin koulu anordnar språkbadsundervisning i svenska. Vägen till elevens språkbad börjar på daghemmet och fortsätter under hela grundskolan. I början sker språkbadsundervisningen till största delen på svenska, men undervisningen på finska ökar gradvis under skolåren. I grundskolans årskurser 5 och 6 ges ungefär hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska. I årskurserna 7 till 9 undervisas en tredjedel av skolämnena på svenska. Dessutom undervisas språkbadseleverna i engelska och i ett A2-språk som väljs frivilligt.

Språkbadet börjar det år barnet fyller fem år. Alla som inte har svenska som modersmål, och om familjens hemspråk är finska, kan söka till språkbad. Språkbad rekommenderas inte om barnet har en försening i språkutvecklingen eller en uppmärksamhetsstörning som har diagnostiserats av en expert. Man förutsätter att barnet fortsätter i språkbad under förskoleundervisningen samt i skolans språkbadsundervisning. Platserna lottas ut bland de sökande om det finns fler sökande än platser.

Mer information fås från språkbadskoordinator Sanni Lopperi (vik. Leena Aaltonen 1.8–31.12.2021).

Daghemmet Pärlan, daghemsföreståndare Minna Turunen.

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu erbjuder grundläggande utbildning för elever med funktionsnedsättning från förskola till årskurs 9. Det finns totalt fem grupper, varav tre har elever med lindrigare funktionsnedsättningar. I en grupp erbjuds undervisning för elever med autismspektrumstörning och i en grupp studerar elever med svårare funktionsnedsättningar. Småklasserna har 33 elever (läsåret 2021–2022), fem lärare och cirka 20 övrig personal.

I småklasserna ger man tid för lärandet och söker en lämplig lärandemiljö och -stil åt eleven. Det är viktigt att hitta kanaler för att uttrycka sig och bli förstådd. Eleverna uppmuntras och sporras samt handleds i att möta och övervinna motgångar. Repetering, upprepning och omedelbar feedback på aktiviteter motiverar eleven att fortsätta lära sig nya saker.

Integrationen med huvudskolan genomförs t.ex. inom färdighets- och konstämnena, samt i gemensamma evenemang och fester.

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu, Institutgränd 5, 06100 Borgå

Personal

Rektor Juha-Pekka Levänen, tfn 040 588 6303

Biträdande rektor Seppo Ahonen, tfn 040 489 9566

Prorektor Paula Peltonen, tfn 040 188 1275

Skolsekreterare Päivi Korpela, tfn 040 197 77 97

Fastighetsskötare Juha Ristolainen, tfn 040 482 3658

Serviceansvarig (kök och städning) Eva-Kaisa Pasanen, tfn 040 676 3008

Skolkurator Anne Aropaltio, tfn 040 536 50 93

Psykolog Ángela Leiva, tfn 040 592 3584

Hälsovårdare Johanna Lindholm, tfn 040 182 4435

Elevhandlenarens uppgifter Päivi Poukka, tfn 040 571 7236

Undervisningspersonalens e-post: fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi

Övrig personals e-post: fornamn.efternamn@porvoo.fi

Elevvård

Skolkurator Anne Aropaltio, tfn 040 536 50 93 Psykolog Ángela Leiva, tfn 040 592 3584 Hälsovårdare Johanna Lindholm, tfn 040 182 4435

Småklassernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Småklassernas morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnar en service som möter behoven hos barnen med funktionsnedsättning och deras familjer. Verksamhet anordnas på morgnarna före lektionerna, på eftermiddagarna efter lektionerna och under skolloven.

Vi erbjuder barnet så individuella aktiviteter som möjligt i en social miljö. Vår verksamhet styrs av utbildningsplanen samt verksamhetsårets fokusområden.

Under läsåret 2021−2022 arbetar 18 handledare och en ansvarig handledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten. Verksamheten har fyra grupper och 32 barn och unga deltar i den.

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu

Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Institutgränd 5

06100 Borgå

Ansvarig handledare Mirella Lommi, tfn 040 556 1263

Ställföreträdande ansvarig Satu Kovalainen, tfn 040 632 4536

Jourtelefon 040 184 3828 (morgnar kl. 6.30–8.45, eftermiddagar kl. 12.15–16.30) E-postadresserna är i formatet förnamn.efternamn@porvoo.fi

Tillvalsämnen

Lågstadiets tillvalsämnen börjar i årskurs 4. Tillvalsämnena ordnas en årsveckotimme per år.

Lågstadiets tillvalsämnen har färdighets- och konstämnesfokus. Innehållen i undervisningen och kurslängderna avtalas varje år och varierar. Tillvalsämnena kan vara i några perioder eller så kan de vara mer långsiktiga projekt.

Bedömningen är godkänd eller underkänd.

I högstadiet studerar man tillvalsämnen i årskurserna 8 och 9. Även högstadiets tillvalsämnen är färdighets- och konstämnesfokuserade. För språkbadseleverna är ett (1) tillvalsämne på svenska. På årskurs 8 studerar man tre tillvalsämnen. Tillvalsämnena tar totalt sex lektioner i veckan. Ett tillvalsämne på årskurs 8 är fördjupande och fortsätter på årskurs 9. Fördjupningsämnets vitsord kan ha höjande inverkan på huvudämnets vitsord. Övriga tillvalsämnen är ettåriga kurser.

På årskurs 9 studerar man två tillvalsämnen, totalt fyra timmar i veckan. Det ena tillvalsämnet på årskurs 9 är ett fördjupande tillvalsämne som fortsätter från årskurs 8.

Vardagen i vår skola

Samarbete mellan hemmet och skolan

Albert Edelfeltin koulu har en föräldraförening. Kontaktpersonen under läsåret 2021–2022 är Katja Sarmia.

Föräldraföreningen stöder hemmet och skolan

I Albert Edelfeltin koulu finns en föräldraförening. Kontaktperson läsåret 2021–2022 är Katja Sarmia.

Föräldraföreningens syfte är att:

· främja samarbetet mellan elevernas föräldrar och skolan

· stöda hemmen och skolan i deras strävan att skapa en bra lär- och uppväxtmiljö för barnen

· främja en jämlik och mångsidig utveckling för eleverna

· föra fram föräldrarnas ställningstaganden i frågor som gäller skolan och fostran

· fungera som samarbetskanal för elevernas föräldrar.

Föräldrarnas närvaro i skolan är viktig. Tillsammans kan föräldrarna delta i utvecklingen av skolans verksamhet och skapa nya sätt för hemmet och skolan att samarbeta. Föräldraföreningen är en viktig samarbetspartner och länk mellan hemmet och skolans personal. Vi har ett nära samarbete med skolan, den kommunala föräldraföreningen och Finlands föräldraförbund.

Bli medlem

Du kan bli medlem i föräldraföreningen vid Albert Edelfeltin koulu via vår Facebooksida. Det kostar ingenting att vara medlem. Föräldrar och övriga vårdnadshavare till eleverna i skolan samt skolans personal kan bli egentliga medlemmar i föreningen. Även andra personer som aktivt understöder föreningens verksamhet kan bli medlemmar. Som understödsmedlem kan godkännas en person eller ett samfund med rättsförmåga.

Eftis

På den allmänna undervisningssidan i skolan anordnar Pilke päiväkodit eftis, som man söker till i samband med anmälan till skolan. Eftermiddagsverksamhetens koordinator är Anne Lindholm, tfn 040 195 2805.

Ansvarig handledare Heidi Johansson, tfn 040 480 3930