Hoppa till innehåll

Rusmedelsplan för Lyceiparkens skola

Uppdaterad 3.8.2021

Handlingsplaner

Dessa handlingsplaner är gjorda för att det ska finnas tydliga instruktioner för hur situationen som uppkommit skall hanteras samt hur ansvaret för olika steg i hanteringen är uppdelat.
Handlingsplanen innehåller stegvisa åtgärder för följande situationer:

Då en elev påträffas med att röka/snusa

Personen som påträffar eleven meddelar fosa-läraren genom att fylla i blanketten Disciplinära åtgärder på Wilma eller kontaktar direkt hemmet om händelsen.

Eleven kontaktar sin vårdnadshavare själv under övervakning av fosa-läraren eller den lärare som påträffat eleven.

Då en elev frivilligt berättar om sina egna problem eller visar oro för en kompis problem med rusmedel

Lyssna på eleven och ge hen tid att berätta om sitt problem. Målet med
diskussionen är att uppnå samförstånd och förtroende.

Diskutera med eleven om att ta kontakt med kuratorn eller skolhälsovårdaren, vid behov konsultera kurator eller hälsovårdare.

Skolhälsovårdaren eller kuratorn gör en grundligare utredning av elevens
situation och samlar fakta om frånvaro, skolframgång och fritid.

Skolhälsovårdaren eller kuratorn kontaktar hemmet.

Skolhälsovårdaren eller kuratorn kontaktar socialt arbete för barnfamiljer om misstankarna verkar stämma.

Åtgärder då en elev innehar rusmedel på skolområdet

Rusmedlet beslagstas omedelbart och hemmet informeras direkt av den
person som påträffat eleven.

Personen som hittat eleven med rusmedel meddelar rektor om
situationen.

Rusmedlet beslagtas men får inte förstöras.

Skolhälsovårdaren eller kuratorn diskuterar med eleven, gör en
grundligare utredning av situationen och kontaktar socialt arbete för
barnfamiljer.

Vid grövre brott tillkallas genast polis.

En elev visar symptom på rusmedelskonsumtion

Eleven förs genast till skolhälsovårdaren eller kuratorn av den person som reagerar på elevens beteende eller ringer elevens vårdnadshavare direkt.

Den person som reagerat på elevens beteende meddelar genast rektorn som
konsulterar socialt arbete för barnfamiljer. Vid misstanke om narkotika brott kontaktas polisen.

Skolhälsovårdaren eller kuratorn ringer vårdnadshavaren som uppmanas hämta hem sitt barn från skolan.

När eleven nästa gång är i skolan gör skolhälsovårdaren eller kuratorn en grundligare utredning av situationen.

Då föremål eller ämnen som har med rusmedel att göra upphittas på skolområdet.

Upphittaren meddelar rektor.

Rektor meddelar övrig personal och polis enligt behov.

Viktiga telefonnummer

Johannes Nygren, rektor 0404899548
Pernilla Granlund, biträdande rektor 0401548892
Sandra Haavisto, elevhandledare 0404899554
Mona Bergman, kurator 0405755626
Ingela Metsä, skolhälsovårdare 0405943484
Nikolaj von Veh, psykolog 0405899860
Räddningstjänst (ambulans, brandkår, polis) 112
Borgå sjukhus 019 548 2551
ring först jourhjälpen 116 117
Socialtjänsternas information 019 520 3400
Giftinformationscentralen 09 471 977
Östra Nylands socialjour (24h/dygn) 040 517 4194

Skolans rusmedelsplan är ett verktyg som skall hjälpa skolan planera sin rusmedelsförebyggande verksamhet både praktiskt och långsiktigt, samt att ingripa då rusmedelsbruk förekommer eller orsakar oro på skolan.

Rusmedelsplanen innehåller gemensamma spelregler som följs av elever, personal och vårdnadshavare. Rusmedelsplanen skapar en gemensam värdegrund. En fungerande rusmedelsplan förutsätter att hela skolsamfundet följer de spelregler man har kommit överens om.

Rusmedelsplanen ska vara lättillgänglig för skolans personal, elever och elevernas vårdnadshavare.
Planerna ska finnas på nätet och det är bra att informera om den när nya elever och ny personal börjar på skolan.
Lypas rusmedelsplan är en omarbetad version av Klaaris rusmedelsplan.

Rusmedelsplanen finns tillgänglig:

 • På skolans hemsida
 • Elektroniskt i personalmappen

Eleverna informeras om rusmedelsplanen:

 • Vid skolstart
 • Vid klassföreståndarmöten

Vårdnadshavarna informeras:

 • Vid skolstart
 • Via utvecklingssamtal
 • Via Wilma

Skolans ansvarsperson för planens uppföljning:
Rektor och elevhälsogruppen

Rusmedelsplanen uppdateras av:
Varje läsår av elevhälsogruppen

För personalen

Det är hela personalens uppgift att arbeta för en trygg miljö, som stöder barnens sunda utveckling och beslutsfattande. Skolans personal är i nyckelposition när det gäller rusmedelsförebyggande.

Oavsett vilka personliga uppfattningar man som vuxen har om rusmedel är det viktigt att minnas att rusmedelsförebyggande ingår i den professionella uppgiften för alla som jobbar med barn och unga. Vuxnas ansvar är att hjälpa och stöda barn till en positiv och trygg uppväxt.

Det är mycket viktigt att skolans personal har en rusmedelsrestriktiv attityd och föregår med gott exempel. Effektivt rusmedelsförebyggande bygger på att eleverna får samma signaler och budskap från många olika håll samtidigt.

Rektorn ansvarar för att göra upp gemensamma regler angående dessa:

 • personalen ingriper konsekvent då man observerar rusmedelsbruk på skoltid eller på skolområdet.
 • genomgång av Hälsa i skolan-resultaten med hela personalen, diskussion om vad som enligt
  resultaten fungerar bra på skolan och vad som ännu behöver utvecklas
 • personalen inte använder tobaksprodukter på skolans område (se tobakslagen)
 • personalen inte använder rusmedel (inklusive tobaksprodukter) inför elever utanför skolans område på skoltid, t.ex. klassresor, kvällsevenemang och lägerskolor.

Information i de olika årskurserna för elever

Skolan informerar eleverna om:

 • rusmedelsplanen och skolans policy och regler gällande rusmedel
 • aktuella rusmedelsförebyggande åtgärder som eleverna kommer att ta del av
 • Hälsa i skolan -undersökningens resultat
 • I de olika årskurserna informeras eleverna om och diskussioner förs gällande rusmedel och förebyggande arbete i anslutning till detta
 • Ungdomstjänsterna presenterar sin verksamhet i början av läsåret för eleverna och för vårdnadshavarna under det första föräldramötet.
 • Under vårterminen håller föreningen Ehyt rf. föreläsning och diskussion med eleverna om rusmedel och gör en anonym undersökning av attityden till och användningen av rusmedel
 • Skolan tar emot föreläsare i mån av möjlighet.

Aktuella länkar och materialtips

nuortenkanava@porvoo.fi

Stöd av experter och av andra som försöker sluta röka:

Information i de olika årskurserna för vårdnadshavare

Vårdnadshavarna bär ansvaret för elevernas fostran och fritid. Det kan vara en utmaning för vårdnadshavarna att vara tydliga och restriktiva när det kommer till regler och gränser. Speciellt gällande alkohol och tobak kan de behöva stöd av skolan och andra vårdnadshavare.

Skolan informerar vårdnadshavarna om:

 • rusmedelsplanen och skolans policy och regler gällande rusmedel
 • aktuella rusmedelsförebyggande åtgärder som eleverna kommer att ta del av/tagit del av och uppmuntrar till samtal i hemmet
 • Hälsa i Skolan -undersökningens resultat

Skolan erbjuder:

 • vårdnadshavarna tillfällen att diskutera föräldraskap, tonår, gränssättning m.m. i samband med föräldramöten

Skolan förväntar sig av vårdnadshavarna:

 • att de förbinder sig att till att inte langa rusmedel till eleverna
 • att inte röka eller använda andra rusmedel på skolområdet och på klassresor, eller då man träffas med anledning av skola eller elever

Aktuella länkar och materialtips

Hur använder du alkohol i sällskap av barn:

Stöd av experter och av andra som försöker sluta röka:

Lagar som styr förebyggandet i skolan

Enligt alkohollagen (8.12.1994/1143) är all användning av alkohol förbjuden för minderåriga.

Enligt den nya tobakslag som trädde i kraft den 1.10.2010 är både innehav och köp av tobaksprodukter förbjudet för minderåriga. Dessutom ”utvidgas [rökförbudet] till att omfatta bland annat utrymmen och fordon där barn och unga vistas, gemensamma lokaler i bostadsfastigheter, vid tillställningar som arrangeras utomhus samt i hotellrum”. Rökning är förbjudet enligt lag på skolan och på skolans område (gäller grundskolor, gymnasier och yrkesskolor), vilket betyder att rökning är förbjudet alltid (även på kvällen) och för alla. Om det t.ex. finns en ungdomsgård eller
ett bibliotek på skolans område gäller tobaksförbudet även där.

Barnskyddslagen (13.4.2007/417) slår fast att anställda inom utbildningsväsendet har en skyldighet ”att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds” (25 §).

Enligt narkotikalagen (30.5.2008/373) är produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av, samt handel med narkotika förbjudet (§5). Dessutom bör den som har kommit i besittning av narkotika, utan att vara berättigad att inneha den, utan dröjsmål överlämna den till polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna (§8).

Lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) fastslår att när ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet, får endast de som deltar i elevens undervisning och anordnar elevvård och till vars uppgifter behandlingen av elevens ärenden omedelbart hör delta i
behandlingen. När ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet görs en anteckning om vem som inlett ärendet, vad frågan gäller, beslut om fortsatta åtgärder med motivering, vem som deltagit i behandlingen av ärendet och vilka uppgifter om eleven som lämnats
och till vem de lämnats (§31a).