Hoppa till innehåll

Handlingsplan mot mobbning i Sannäs skola

I lagen om grundläggande utbildning påtalas en trygg skolmiljö. Enligt lagen 477/2003 skall varje skola utarbeta en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier samt verkställa planen och övervaka att det iakttas och förverkligas.

Vi vill ge våra elever en GOD ARBETSMILJÖ
Vi vill ge våra elever TRYGGHET
Vi vill att alla skall känna RESPEKT
Vi vill att alla skall känna SJÄLVFÖRTROENDE
Vi vill att alla skall känna och visa EMPATI

Definitioner

” När en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar och / eller uteslutning”

Gunnar Höistad

Mobbning är inte det samma som konflikter, strider, bråk och slagsmål.

Våra mål

Sannäs skola står för arbetsglädje, förtroende, respekt och trygghet. För oss är olikheterna en rikedom och vi hjälper eleverna att hitta sina styrkor som bär längst.

I Sannäs skola vill vi skapa en positiv och tolerant grundstämning med öppen kommunikation där alla kan framföra sina åsikter och känna sig respekterade.

Det är viktigt att alla lärare för allmänna diskussioner med eleverna om hur man är en god vän, vad eleverna kan göra då de misstänker att någon blir mobbad och vem eleverna kan ta kontakt med om de misstänker mobbning.

Mobbningsförebyggande arbete i vår skola

Vi accepterar aldrig någon form av mobbning eller annat kränkande beteende. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med vår fulla insats att se till att detta upphör. Vi kommer också att jobba förebyggande mot alla former av kränkande beteende.

Skolans antimobbningsgrupp består av Carina Andersson, Minna Sahlberg och Jessica Gillberg.

Skolan ser till att det finns en tillräcklig och ändamålsenlig rastövervakning. Eleverna ska kunna känna sig trygga i skolan med synliga vuxna i hela skolhuset samt på skolgården.

Det klimat som råder i skolan är av avgörande betydelse. Det är viktigt att personalen tillsammans med elever och föräldrar målmedvetet arbetar för att motverka all form av mobbning och för en större tolerans för olika människor, livsåskådningar och levnadssätt. I arbetet med att förebygga mobbning använder vi Kiva-programmet, Må bra tillsammans och positiv pedagogik.

En god kontakt mellan hem och skola är viktig eftersom föräldrarna kan vara de första som får höra om eventuella konflikter i kamratrelationerna samt ana att något inte står rätt till. De ombeds omedelbart vara i kontakt till skolan och berätta vad som framkommit, så att skolan kan ta itu med ärendet.

Förankring och information

Handlingsplanen mot mobbning presentera för berörda parter: lärarkår och personal, elever och föräldrar.

  • Lärarkåren informeras årligen om handlingsplanen.
  • Klassföreståndarna presenterar antimobbningsprogrammet för sina klasser.
  • Föräldrarna informeras
  • Alla vuxna i skolan informeras om skyldigheten att vidta omedelbara åtgärder vid misstanke om mobbning.

Åtgärdsplan vid misstänkt mobbning

Samla fakta

  • Vad har hänt?
  • Samla in så mycket fakta om mobbningen som möjligt: hur länge har den pågått, var brukar den äga rum, vad har hänt, vilka är inblandade….?
  • Samla fakta genom samtal med klasskamrater, personalen och eventuellt den drabbade

OBS! Tänk på att det kan vara svårt för den utsatte att berätta eftersom eleven är övertygad om att ifall det kommer fram att han/hon skvallrat så blir det värre. Tala om för eleven att ni inte kommer att berätta för någon vad han/hon berättar. Betona också att skolan inte på några villkor accepterar någon form av kränkning.

Analys

  • Är detta mobbning eller en konflikt?
  • Dokumentera
  • När man tagit reda på tillräckligt med fakta kring mobbningen kan samtalen med mobbarna inledas

Att samtala med mobbarna

Alla samtal med mobbarna måste ske enskilt och utan förvarning. Man får inte sammanföra mobbare och den mobbade. Se till att inga av mobbarna träffas innan alla samtal är klara. Efter samtal med mobbaren, får den själv ringa till föräldrarna och berätta vad som hänt. Den vuxna bör även tala med vårdnadshavarna. Vid behov kontaktas kuratorn som jobbar med den utsatte samt med mobbaren. Uppföljning av det aktuella fallet sker om en vecka/några dagar. Om samtalet inte hjälper, så samlas man tillsammans med vårdnadshavarna för fortsatt diskussion.

Om ingen av dessa åtgärder har någon effekt kontaktas polismyndigheten som antingen ger mobbaren en sista chans eller tar upp en anmälan mot honom/henne. Ifall inget hjälper är det bäst att överlämna hela ärendet och ansvaret till barn- och ungdomspsykiatrin för utredning.

Dokumentation

Alla fall dokumenteras och sparas i arkivet (mappen / Mobbningsfall 2020-2021).