Hoppa till innehåll

Avgifter och avgiftstak i social och hälsovården

Avgifter inom hälsotjänster

Klientavgifter inom öppen sjukvård

 • Hälsocentralens läkarbesöksavgift 20,90 euro och debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret
 • Hälsocentralens skötarbesök är gratis.
 • Sårvårdsbesök, fotvård 11,80 euro, är alltid avgiftsbelagt
 • Besök till tal- och näringsterapeut 11,80 euro
 • Avgift för vård i serie (till exempel fysioterapi) 11,60 euro, 45 gånger under kalenderår

Avgifter uppbärs inte av personer under 18 år. Oanvänd tid, läkarbesök, som inte avbeställts 51,50 euro, uppbärs av personer som fyllt 18 år.

 • Läkarintyg 51,50 euro
 • Läkarintyg för körkort 61,80 euro

Klientavgifter inom munhälsovård

Tanvårdens avgift består av besöksavgift och åtgärdsavgift.

Besöksavgift

 • munhygienist 10,30 euro
 • tandläkare 13,30 euro
 • specialtandläkare 19,50 euro
 • specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar anordnad av hälsocentral 41,80 euro
 • avgiftsfri för personer under 18 år

För en oanvänd tid som inte avbokats faktureras av personer som fyllt 18 år en avgift på 51,50 euro.

Förfrågningar om fakturan må–fre, tel 040 676 1397, sote.laskutus@porvoo.fi

Åtgärdsavgift

 • åtgärder för främjande av munhälsa 8,50 euro.

Bilddiagnostiska undersökningar:

 • tandbild 8,50 euro per bild
 • panoramaröntgenfotografering 19,20 euro.

Protetiska åtgärder:

 • grundering av protes 55,60 euro
 • reparation av protes 38,00 euro
 • protes med akryldelar och helprotes 186,00 euro
 • kronor och bryggor per tand 186,00 euro + tandtekniska avgifter 300–2000 euro (priset varier enligt material och arbets omfattning
 • skeletterad protes 225,70 euro.

Andra åtgärder enligt svårighetsgrad:

 • 0–2: 8,50 euro
 • 3–4: 19,20 euro
 • 5–7: 38,00 euro
 • 8–10: 55,60 euro
 • 11- : 78,00 euro.

Exempel på tandvårdens pris

Tandstensborttagning hos munhygienist:
 • med bedövning 56,80–74,40 euro
 • utan bedövning 48,30–65,90 euro.
Plombering hos tandläkaren:
 • med bedövning 41,00–99,80 euro
 • utan bedövning 32,50–91,30 euro.
Rotbehandling hos tandläkare:
 • öppnande och utvidgande av rotkanalerna 49,50–85,90 euro, innehåller bedövning och tandbilden
 • rotfyllning 60,20–115,40 euro innehåller tandbilden och tandblomperingen.
Tandborttagning:
 • hos tandläkare eller specialtandläkare (innehåller bedövning och röntgenbild) 49,50–123,90 euro

Avgifter inom äldreomsorg

Hemvårdens avgifter

Hemvårdsavgifterna bestäms enligt tjänsternas omfattning och klientens inkomster. Priset på regelbunden hemvård räknas i procent på de andelar som överstiger inkomstgränserna enligt socialvårdsförordningen, utgående från hur ofta hemvårdstjänsterna används.

Klientavgifter inom anstaltvård

 • Vårddagsavgift för kortvarig anstaltsvård 49,60 euro
 • Dag- och nattvård 22,80 euro
 • Rehabiliteringsvård 17,10 euro
 • Vårddagsavgift efter att avgiftstaket uppnåtts 22,80 euro
 • Lägsta beloppet av bruksmedel inom långvarig anstaltsvård 112,00 euro

Klientavgifter inom serviceboende

Borgå stad har fyra egna enheter för effektiverat serviceboende. Därtill köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter.
Omvårdnad enligt de boendes individuella behov och önskemål kan fås i alla enheter dygnet runt.

Effektiverat serviceboende kan också beviljas med servicesedel.

I bilagan även klientavgifter för normalt serviceboende (Äppelbackens serviceboende).

Avgiftstak

Uppföljningsperiod för offentlig hälsovård är ett kalenderår. När avgifterna under ett kalenderår sammanlagt överstiger 692,00 €, har betalningstaket uppnåtts är nästan alla hälsotjänster huvudsakligen gratis till kalenderårets slut. För kortvarig anstaltsvård (bäddavdelning) debiteras dock en lägre avgift på 22,80 € per vårddag.

Information om avgiftstaket

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas avgifterna för:

 • öppenvårdstjänster vid hälsovårdscentraler
 • individuell fysioterapi
 • poliklinikbesök
 • dagkirurgi
 • serievård
 • dag- och nattvård
 • rehabilitering eller kortvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården
 • munhälsovård (förutom tandtekniska utgifter)

Visa blanketten för avgiftstaket vid besöket, därefter i kommunala hälsovården debiteras inte avgifter av tidigare ovannämnda tjänster. Märk dock, att avgifter debiteras för kortvarig bäddavdelnings vård.

Storleken på klientavgiftstaket för den offentliga hälso- och sjukvården bestäms av förordningen om klientavgifter för social- och hälsovård. Efter att avgiftstaket har uppfyllts beviljas kunden ett personligt gratiskort, genom vilket kortinnehavaren inte debiteras en avgift för läkar- och sjuksköterskebesök på hälsocentralen, besök på öppenvårdskliniken, dagkirurgi, seriebehandling, individuell fysioterapi, natt- eller dagvård eller rehabiliteringsbehandling. En avgift för korttidsvård tas dock ut för behandlingsdagen (för personer över 18 år) efter det att taket har uppfyllts.

Alla kvitton och fakturornas övre del måste sparas, eftersom informationen om behandlingsdatum hittas där. Kunden eller hens ombud ansvarar för att övervaka avgifternas helhet. Inkomstrelaterade avgifter eller betalningar för tjänster till hemmet ingår inte i avgiftstaket. Utlämnande av information om avgifter från andra vårdenheter till vårdcentralen kräver kundens samtycke.

Betalningar baserade på vård som ersätts enligt olycksfallsförsäkringslagen, lagen om skadeförsäkring, lagen om militära skador, motorfordonsförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande tidigare lagar räknas inte. På samma sätt räknas inte sådana utgifter med som man beviljats utkomststöd till.

Ta kontakt

 • sote.laskutus@porvoo.fi
 • sote-faktureringens kundservicenummer 040 676 1397, vardagar kl. 9-11
 • tandvårdens kundservicenummer (019) 520 4330, vardagar kl. 9-11

Reducering av kundavgift

Enligt 11 § i lagen om klientavgifter för social- och hälsovård (734/1992) får avgiften för socialtjänsten och den avgift som tas ut för hälso- och sjukvårdstjänster bör personens betalningsförmåga beaktas. Avgift fås inte tas ut eller måste sänkas i den mån avgiften äventyrar personens eller familjens ekonomiska förutsättningar eller fullgörandet av personens lagstadgade underhållsskyldighet. Avgifterna kan också sänkas av underhållsskäl.

Blanketten uppdateras. Tyvärr finns den enbart på finska i detta skede.