Gå till innehåll

Barnfamiljernas lågtröskelservice

Babyfamiljernas hemservice

Borgå stad erbjuder 1-5 ggr avgiftsfri hemservice för barnfamiljer som har barn under 1 år. Hemservice för babyfamiljer innefattar barnskötsel, hjälp i hemmet samt stöd och råd i föräldraskapet. Var i kontakt med familjearbetare via telefon eller epost.

Tanja Granqvist

Familjearbetare, Babyfamiljernas hemservice

Hemtjänst för barnfamiljer

Hemtjänst erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

 • förälderns utmattning eller sjukdom
 • barnets sjukdom eller funktionsnedsättning
 • flerlingsfamiljer
 • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
 • förändringar i familjens livssituation.

Rådgivningens familjehandledning

Familjehandledning består av diskussionshjälp, stöd och handledning för att få vardagen att fungera. Målet är att stöda föräldraskapet, parförhållandet och hela familjens välmående. Rådgivningens familjehandledning är förebyggande, kortvarigt och konfidentiellt. Servicen är gratis.

Familjehandledaren hjälper familjen att hitta sina egna resurser och verktyg för att klara av olika utmaningar i en barnfamilj.

Hälsovårdaren kan föreslå att familjen träffar en familjehandledare. Du kan även själv ta kontakt med familjehandledaren i följande fall:

 • när vardagen av olika orsaker inte fungerar
 • när du oroar dig över graviditeten eller över vardagen med bebisen
 • när du har frågor angående barnets tillväxt och utveckling: sömnproblem, dagsrytmen, trotsåldern, svartsjuka m.m.
 • när du behöver få stöd i föräldraskapet
 • när det finns problem i familje- och parförhållandet
 • när föräldern är utmattad.

Tarja Nyman

Familjehandledare, Rådgivningens familjehandledning

Merja Sorvisto

Familjehandledare, Rådgivningens familjehandledning

Skolans familjehandledning

Skolans familjehandledning är avsedd för barnfamiljer i Borgå som har minst ett
barn i skolåldern. Servicen erbjuds både på finska och svenska till familjer
som inte har klientskap inom det sociala arbetet för barnfamiljer. Familjehandledningen är kostnadsfri.

Familjehandledarens främsta uppgift är att i ett tidigt skede erbjuda stöd åt skolålders barn och unga samt deras familjer. Tillsammans med familjen kartlägger familjehandledaren klientens situation och behovet av stöd. Familjehandledaren stöder barnet och dess familj på ett målinriktat och systematiskt sätt i samarbete med andra partners som arbetar med barnet. Tillsammans med klienten skapas målsättningar, tidtabell och metoder enligt de individuella behoven. Familjehandledaren arbetar i huvudsak dagtid, men en del av familjehandledningen kan även ske kvällstid.

Med hjälp av skolans familjearbete stöds familjen exempelvis:

 • med bemästrandet av vardagen
 • utmaningar med uppfostran eller interaktion
 • skolgångsrelaterade utmaningar.

Man får kontakt med skolans familjehandledare Emilia Hartman, via skolans elevvårdsgrupp. Tag kontakt med hälsovårdaren eller kuratorn i ditt barns skola.

Emilia Hartman

Familjehandledare, Skolans familjehandledning

Neuropsykiatrisk coaching för skolelever

Neuropsykiatrisk coaching är en handledande och målinriktad rehabiliteringsmetod för personer med neuropsykiatriska svårigheter eller symtom. Begreppet neuropsykiatriskt syndrom omfattar ett brett spektrum av olika typer av symtom och deras manifestationer. De mest kända är ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.

Vi erbjuder coachning på finska åt barn i förskole- och skolåldern i Borgå, samt till ungdomar som inte har någon kundservice i det sociala arbetet i barnfamiljer. Svenskspråkiga barn kan även få service på sitt eget modersmål som köptjänst via Barnavårdsföreningen. Neuropsykiatrisk coaching är en kortsiktig och målinriktad arbetsform som omfattar cirka tio besök som tar ungefär en timme, beroende på hur länge den uppgift/metod tar, som ska utföras i coachingen.

Coachingen sker i kundens egen verksamhetsmiljö, såsom hem, skola, dagis, fritidsklubb eller hobby. Det vill säga i de situationer där utmaningar uppstår. Möten kan också ordnas under coachingen någon annanstans, på en ömsesidigt överenskommen plats eller på distans. Målsättningarna för coaching processen bestäms tillsammans med kunden och coachen hjälper kunden att uppnå sina mål, hitta sin potential och sin bästa möjliga förmåga att fungera. Kundens eget engagemang för att uppnå målsättningarna är centralt.

Coachen hjälper barnet eller ungdomen att hitta sina egna resurser och sin potential tillsammans genom olika övningar och metoder, som sedan används i olika vardagliga situationer. Coachen ger feedback på prestation och uppmuntrar till att hitta nya sätt att arbeta. För att uppnå målsättningarna involveras de vuxna som fungerar i barnets eller den ungas vardag i coaching processen, så som hemmet, skolan, eller fritidsverksamhet. Ju mindre barnet är, desto mer betonas de vuxnas roll i coachingen.

Man får kontakt med vår neuropsykiatriska coach, Sarianne Hanttu, via elevvårdsgruppen i skolan. Kontakta ditt barns skolhälsovårdare eller kurator.

Sarianne Hanttu

Familjehandledare, Neuropsykiatrisk coach