Hoppa till innehåll

Socialarbete för barnfamiljer

Socialarbetet för barnfamiljer utvärderar behovet av stöd tillsammans med dig. Våra stödformer inkluderar rådgivning, familjearbete, barnfamiljers hemservice, ekonomiskt stöd, stödfamiljs- och stödpersonsverksamhet.

Telefonrådgivning för barnfamiljer må-fre kl. 9-15

Du kan vara i kontakt med socialarbetet för barnfamiljer när du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs. Det kan handla om en kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skolan som hotar barnets utveckling, oro för droger, våld, utnyttjande, psykisk hälsa eller spelberoende. Socialarbetaren gör tillsammans med dig en utvärdering av servicebehovet och vid behov en skriftlig plan. Barn kan även själva vara i kontakt om de önskar.

Information och rådgivning

Vardagar kl. 9–15 kan du ringa och få servicehandledning och rådgivning per telefon019 5600 454.

Adressen är Konstfabriksgatan 4 C, 06100 Borgå.

Ekonomiskt stöd

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du har sökt grundläggande utkomststöd från FPA. Stödet är en del av socialarbetet. Målet är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning. Till ansökan bör alltid bifogas de senaste kontoutdragen. Alla bilagor till ansökan bör skickas i PDF-format.

Familjehandledning

Familjehandledning stöder föräldraskapet, växelverkan inom familjen och hantering av vardagen. Detta arbete görs mestadels hemma hos familjen.

Vi strävar efter att stärka familjens resurser tillsammans med familjen, så att den kan fortsätta med egna krafter efter ett utmanande livsskede. Vi ställer målen för arbetet tillsammans med familjen.

Ett gott samarbete med familjens nätverk, till exempel skolan, daghemmet och familjerådgivningen, bidrar till att stöda familjen som en helhet.

Familjehandledningen är en service som är baserad på socialvårdslagen och barnskyddslagen. Servicen är gratis för familjen.

För vem och på vilka villkor

Du kan få familjehandledning om socialarbetaren som gör en bedömning av din familjs situation ser att ni kan få hjälp av servicen. Stödet kan beviljas av olika orsaker, till exempel barnets svåra trotsålder, avsaknad av rutiner i vardagen, olika åsikter om uppfostringsmetoder eller avsaknad av dem

Hemtjänst för barnfamiljer

Hemtjänst erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

  • förälderns utmattning eller sjukdom
  • barnets sjukdom eller funktionsnedsättning
  • flerlingsfamiljer
  • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
  • förändringar i familjens livssituation

Familjerådgivningen

Vi stödjer barn och unga i åldern 0─18 år och deras familjer i olika livssituationer. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.

Stödfamiljsverksamhet

Stödfamiljsverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet.

Stödperson

Stödpersoner är frivilliga och trygga vuxna i barnens liv. Stödpersonerna stöder och stärket barnets välmående och ger kraft i vardagen. I praktiken betyder det att du skulle delta i barnets vardag. Du skulle lyssna, diskutera och vara närvarande.

Träffarna med barnet ordnas i allmänheten en gång i veckan eller varannan vecka. Med stödpersonen kan barnet t.ex. pröva på nya hobbyn, gå på utfärder och gå på café.

Stödpersoner behövs för att stöda barn och familjer i olika situationer. Behovet av stöd hos barnet eller familjen kan ha många olika orsaker. Föräldrarna kan ha svårigheter att orka eller familjens situation kan av annan orsak vara svår. Barnet kanske saknar hobby eller vänner, eller har svårt i sociala situationer.

Cecilia Mansner, servicekoordinator

Östra Nylands familjerättsliga enhet

Barnskydd

Genom barnskyddet tryggas barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Socialarbetarna hjälper barnet och familjen när barnet inte har det bra.