Hoppa till innehåll

Specialservice för barn

Specialservice för barn stöder ditt barns utveckling ovh uppväxt. Avgiftsfria tjänster är riktade till barn under skolåldern.

Talterapi

Talterapeuten undersöker och rehabiliterar tal, språk, kommunikation och röst. Talterapeuten bedömer också behovet av metoder som stödjer och ersätter tal och kommunikativa hjälpmedel, och styr användningen av dem vid behov. Talterapeuten hänvisar vi vid behov barnet till fortsatta undersökningar.

Talterapi ges barn i rådgivnings- och förskolåldern. Behovet av språklig rehabilitering hos små skolbarn bedöms individuellt. Talterapi ges på barnets dagvårds- eller skolspråk.

Barnet kommer till talterapi via rådgivningen, läkare eller med remiss från småbarnspedagogik.

Talterapin börjar genom en bedömning. På basis av bedömningen planeras vid behov individuell talterapi, genom antingen uppföljande besök eller periodisk talterapi.

Föräldrarna får anvisningar om hur de kan stödja barnets språkliga färdigheter hemma. Dessutom instrueras föräldrarna i individuelle övningar som planerats för barnet.

Talterapeuten samarbetar också till exempel med personalen inom småbarnspedagogik och övriga specialarbetare.

Kontakt

Barnet kommer till talterapi via rådgivningen, läkare eller med remiss från småbarnspedagogik. Talterapi finns på adressen Stadshusgatan 5 B, 3. våning.

Den ena av två svenskspråkiga talterapeut-befattningar är obesatt och detta orsakar köbildning.

Solveig Nystedt, talterapeut

Ergoterapi

Ergoterapi för barn riktar sig till barn under skolåldern. Besöken är avgiftsfria. Enligt behov är besöken undersöknings-, terapi-, handlednings- eller vägledningsbesök eller konsultation.

Din familj får hjälp av en ergoterapeut om ditt barns utveckling misstänks vara försenad i något avseende jämfört med vad som förväntas vid barnets ålder. Med hjälp av ergoterapi stöder vi barnets utveckling på ett övergripande sätt.

Svårigheter kan visa sig till exempel på följande områden:

  • finmotoriska svårigheter (pennhantering, befästa hänthet)
  • gestaltningssvårigheter (svårt att lägga pussel)
  • motoriska svårigheter (osäkerhet eller klumpighet)
  • dagliga rutiner
  • sociala färdigheter (omogenhet i lekfärdigheter)
  • koncentrationssvårigheter och svårigheter att styra det egna beteendet.

Det är vanligen rådgivningen, dagvården eller en annan specialarbetare som tar initiativet att till att låta undersöka barnet hos en ergoterapeut. Om du som förälder är oroad över ditt barns utveckling ska du ta upp saken med dagvården eller på rådgivningen.

Ergoterapi inleds med en bedömning av terapibehovet. Då utreder vi barnets färdigheter på olika utvecklingsområden, olika faktorer som påverkar utvecklingen och funktionsförmågan samt barnets resurser. Vi kompletterar bedömningen med information från vuxna i barnets närkrets.

På basis av bedömningen planerar vi vid behov individuell ergoterapi, som kan bestå av uppföljning eller terapiperioder. Terapin ges som individuell eller gruppterapi. Ergoterapeuten och föräldrarna hittar tillsammans metoder som kan öva upp barnets förmåga och underlätta familjens vardag.

Viktiga samarbetspartner vid sidan av föräldrarna är också andra aktörer som har hand om barnet, till exempel dagvården och andra specialarbetare som talterapeut och psykolog.

Kontakt

Susanne Backlund, ergoterapeut

Leena Bolivar, ergoterapeut

Leena Pohjanvirta, ergoterapeut

Psykologtjänster (barn under skolåldern)

Du kan ta kontakt med psykologen om du önskar diskutera frågor om ditt barns utveckling eller beteende. Kontakten med psykologen kan innehålla till exempel samtal, handledning eller kartläggningar av ditt barns utveckling och färdigheter.

Vid behov medverkar psykologen i kartläggningar av barnets vardag och utveckling tillsammans med andra specialarbetare, till exempel talterapeuter och/eller ergoterapeuter. Första träffen med familjen förverkligas ofta mångprofessionellt så att även en ergoterapeut och/eller en talterapeut är med på besöket. Psykologen samarbetar även med personalen inom småbarnspedagogiken. Vid behov hänvisar vi till vidareutredningar.

Tjänsterna är avgiftsfria, konfidentiella och frivilliga.

Kontakt

Om du som förälder känner oro kring ditt barns utveckling, ta upp din oro med personalen inom småbarnspedagogiken eller på rådgivningen. Du kan även vara direkt i kontakt på psykologens telefontid eller genom e-post.

Anna Hiidensalo, psykolog, telefontid ti kl. 11-12