Hoppa till innehåll

Främjande av hälsa och välfärd

Kommunens uppgift är att erbjuda alla sina invånare likadana förutsättningar för ett sunt liv. Att främja välfärd och hälsa och att minska skillnaderna i hälsa hör till kommunens alla sektorer.

Främjande av välfärd

Kommuninvånarna sörjer inom ramen för sina resurser för sin egen och sina närmastes välfärd och hälsa så länge det är möjligt. Kommuninvånarna främjar själva välfärden i sitt lokalsamhälle.

Kommunerna bidrar till välfärden för kommuninvånarna och erbjuder dem möjlighet till ett aktivt liv för sina invånare i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna sörjer för en ren och sund boendemiljö och mångsidiga fritidsmöjligheter.

Att främja välfärden är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete. Kommuninvånarnas välfärd är kopplad till utbildning, motions-, kost- och kulturutbud, planläggning, vattentjänster, miljöns tillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som kommunen har hand om.

Kommunernas samarbetsparter i främjandet av välfärden är frivilliga, sammanslutningar, organisationer, företag och församlingar. Kommunerna stöder föreningar och organisationer som bland annat arrangerar aktiviteter och evenemang för kommuninvånarna.

Främjande av hälsa

Att främja hälsa betyder all den verksamhet som förbättrar hälsan och funktionsförmågan samt minskar hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Detta innebär att man systematiskt påverkar förutsättningar för hälsa och välfärd, såsom levnadssätt och livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt tillgången på tillräckliga tjänster.

Välfärdsberättelse och -plan

Välfärdsberättelsen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet och ekonomi och av kommunernas ledning och beslutsfattande. Berättelsen lyfter fram välfärdens tväradministrativa bakgrundsfaktorer, styrkor och utvecklingsbehov. Den hjälper kommunerna att fullgöra skyldigheterna i hälso- och sjukvårdslagen.

Styrgrupp för främjande av hälsa och välfärd (HYRY)

Stadsdirektören utser medlemmarna i styrgruppen. Sektordirektörerna turas om som ordförande och välfärdskoordinatorn är sekreterare.

Medlemmarna under fullmäktigeperioden 2021–2025

 • Bildningsdirektör Sari Gustafsson, ordförande
 • tf Social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen
 • Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
 • Kommunteknikchef Kari Hällström
 • Kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt
 • Utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist
 • Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio
 • Social- och hälsovårdssektorns utvecklingsdirektör Katja Blomberg
 • Borgå Lokalservice, tf verkställande direktör Leila Korhonen
 • Välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare

Styrgruppens uppgifter

 • vägleder och leder välfärdsarbetsgruppernas arbete i enlighet med stadens strategi
 • definierar arbetsgruppernas arbetsfält och uppgiftsområden och vid behov styr arbetets tyngdpunkter
 • samlar och utser de nödvändiga andra arbetsgrupperna, till vilka förberedande uppgifter i samband med välfärdsarbete kan delegeras, inbegripet ad hoc-grupper (visstid för exakta behov)
 • bidrar till att se till att praktisk verksamhet främjas inom de olika sektorerna och samlar in information om genomförandet
 • vägleder och leder utarbetandet av välfärdsrapporten och den årliga rapporteringen och välfärdsplanen
 • säkerställer indikatorer och inkludering som del i annan programplanering, strategi och budget.

Mer information

Sari Gustafsson

Bildningsdirektör

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator