Hoppa till innehåll

Förhandshälsogranskningar för uppbådspliktiga

En uppbådspliktig förpliktas att genomgå en hälsoundersökning för att fastställa tjänstedugligheten (Värnpliktslagen 14 §). Hälsogranskningen bör vara utförd före höstens uppbåd.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare, som

  • som under uppbådsåret fyller 18 år
  • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänstduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år eller
  • har beordrats att infinna sig till ny granskning vid årets uppbåd.

Förhandsgranskningar 2022

Studerandehälsovårdarna kallar in läroanstalternas manliga studerande i uppbådsålder till hälsogranskning under våren. Uppbådspliktiga studeranden behöver inte reservera tid till hälsogranskningen själva, om hälsovårdaren kontaktat studeranden före 1.5.2022. Om hälsovårdaren inte kontaktat den manliga studeranden före 1.5.2022, ska studeranden ta kontakt med hälsovårdaren själv.

Om den uppbådspliktiga inte är studerande, skall han ta kontakt med hälsostationen så snart som möjligt, för att reservera tid till förhandshälsogranskningen.

Ta med dig till hälsogranskningen:

  • identitetsbevis
  • frågeformulär för beväringstjänstgöring och undersökning av hälsotillstånd (fyll i det på förhand)
  • andra eventuella dokument om ditt hälsotillstånd
  • eventuella glasögon och dokumentation på glasögonens styrka.