Gå till innehåll

Näse rehabiliteringscenter

Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.
På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet.

Rehabiliteringsavdelning

Wilhelmina – kortvårdsenhet

Wilhelmina är en enhet som stöder möjligheterna att bo hemma. Enheten erbjuder äldreomsorgens och handikappservicens klienter kortvård och dagverksamhet samt timbaserad vård i hemmet till personer med närståendevård.
Syftet med Wilhelminas tjänster är att stödja möjligheterna att bo hemma och att förbättra orken hos anhöriga eller närstående som deltar i den dagliga vården.

Med kortvård avses vård dygnet runt som ordnas antingen tillfälligt eller i perioder som man kommit överens om på förhand. Kortvården främjar klientens egna krafter och hjälper att bibehålla den självständiga funktionsförmågan. Kortvården hjälper också närståendevårdarna att orka bättre i vardagen genom att ge dem egen tid.

Timbaserad kortvård är vård som ges i Wilhelmina och som man kommer överens om på förhand. Klienten kan komma till enheten för att få vård några timmar åt gången. Tanken är att ge anhöriga egen tid så att de t.ex. kan uträtta ärenden.

Dagverksamhet är mångsidig gruppverksamhet på vardagar kl. 8–15. Tjänsten är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver hjälp i dagliga funktioner. Målet är att stödja och främja klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Dagverksamhet beviljas för viss tid, i regel en dag i veckan.

Timbaserad vård i hemmet är lagstadgad ledighet för närståendevårdare och ordnas i klientens hem.

Man söker sig till alla Wilhelminas tjänster via Servicerådgivning Rodret.

Wilhelmina finns i anslutning till Näse hälsovårdscentral på adressen Askolins väg 1 F, Borgå.

I Wilhelmina finns gemensamma utrymmen för vistelse, måltider och aktiviteter. I klientrummen finns egna duschrum och toaletter.

Kontaktuppgifter

Askolins väg 1 F, 06150 Borgå

Kortvård tfn 040 175 9222
Dagvård tfn 040 489 9594

Mia Myllys

Serviceförman

Avdelning 1

På avdelning 1 vårdas i huvudsak patienter som behöver fortsatt ortopedisk rehabilitering. Vårdtiden är i genomsnitt 1-2 veckor. Utöver vård och rehabilitering utreder man på avdelningen patientens helhetssituation, bedömer den rätta vårdplatsen och ordnar fortsatt vård samt trygg utskrivning. Största delen av klienterna hemförlovas från avdelningen, vid behov med hjälp av olika stödåtgärder och hemrehabilitering.

Antalet patientplatser är 24. Till personalen hör avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, hälsocentralsbiträde, sjukskötare och närvårdare. Fysio- och ergoterapeutens samt socialarbetarens tjänster kan anlitas vid behov. Läkaren är på avdelningen under vardagarna.

Kontaktuppgifter

Askolins väg 1 G, 06100 Borgå

Kansli, tfn 040 676 7799

Johanna Turunen

Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa

Avdelning 2

På avdelning 2 vårdas klienter som har problem med demens, mental hälsa, sjukdomar eller problem som beror på missbruk. På avdelningen undersöks och vårdas också klienternas andra akuta sjukdomar som en del av klientens helhetsbetonade vård. Funktionell rehabilitering och trygg läkemedelsbehandling är en viktig del av vården. Vårdtiden är i genomsnitt 1,5 vecka, och största delen av klienterna utskrivs från avdelningen med hjälp av de stödåtgärder som behövs.

Utöver vård och rehabilitering utreder man på avdelningen patientens helhetssituation, bedömer den rätta vårdplatsen och ordnar fortsatt vård samt trygg utskrivning.

På avdelningen genomför man avgiftningsperioder på 3–5 dagar, och klienten kommer till avdelningen med en remiss från hälsostationen, missbrukarkliniken eller sjukhuset.

På avdelningen finns sammanlagt 24 klientplatser. Avdelningens ytterdörrar samt förvaringsskåpen i klientrum och allmänna utrymmen hålls stängda av säkerhetsskäl.

Avdelningens personal består av en avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare och närvårdare samt ett hälsocentralsbiträde. Fysio- och ergoterapeutens samt socialarbetarens tjänster kan anlitas vid behov. Läkaren är på avdelningen under vardagarna.

Kontaktuppgifter

Askolins väg 1 G, 06100 Borgå

Kansli, tfn 040 676 7793
Avdelning, tfn 040 676 7788

Eva Frejborg

Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa

Avdelning 3

På akut- och mottagningsavdelningen sköts patienter som behöver kortvarig vård. På avdelningen vårdas också patienter i livets slutskede.

Till avdelningen kommer man med läkarremiss, antingen från den specialiserade sjukvården eller hemsjukvården. Vid sidan av vård och rehabilitering utreds patientens helhetssituation och ordnas adekvat vårdplats, fortsatt vård och en trygg utskrivning för patienten.

Antalet patientplatser är 26. Till personalen hör en avdelningsskötare, ett hälsocentralsbiträde, sjukskötare, primärskötare och närvårdare, fysioteraputer och en ergoterapeut, som också arbetar på avdelning 1 och 2. Läkare är anträffbar under vardagarna.

Kontaktuppgifter

Askolinsväg 1 F, 06100 Borgå

Kansli, tfn 040 676 7762
e-post: nasinsairaala.osasto3@porvoo.fi

Päivi Savolainen

Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa

Besökstid varje dag kl. 11–19. Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.

Anvisningar för besökare

På grund av coronaläget har vi haft besöksrestriktioner för att skydda klienterna från smitta.

Besök i patientens rum:

 • Undvik att vistas i avdelningens allmänna utrymmen.
 • Vi rekommenderar högst två besökare samtidigt/patient.
 • Personalen handleder i hygienpraxis och ger besökarna ett mun- och nässkydd ämnat för besöket.
 • Besökarna, även 7–15-åringar, rekommenderas att använda mun- och nässkydd under hela besöket.
 • Besökaren måste vara helt frisk.

När du kommer på besök:

 • Iaktta effektiverad handhygien, och om du behöver nysa, hosta eller snyta, gör det på rätt sätt.
 • Använd handdesinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och när du går därifrån.
 • Använd munskydd under hela besöket.
 • Håll i mån av möjlighet ett skyddsavstånd på minst två meter till patienten, till de andra patienterna och till personalen.
 • Patienterna kan vistas utomhus med sina anhöriga, och då ska säkerhetsanvisningarna beaktas.

Vi rekommenderar att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan tryggt ordna besök på våra avdelningar. Verksamhetsenhetens anställda följer med att de säkra besöksanvisningarna följs.

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten.

Patientens besök utanför rehabiliteringsavdelningen, t.ex. familjefester eller övernattning

För att skydda dem som vårdas på rehabiliteringsavdelningen ber vi dig beakta följande när du går på besök från avdelningen:

 • Vi rekommenderar att den som hör till riskgruppen skyddar sig med munskydd.
 • Kom ihåg säkerhetsavståndet och god handhygien under besöket