Hoppa till innehåll

Övriga kundtjänster och rådgivning

Här lyfts fram information om kundtjänst som är gemensam för flera av social- och hälsovårdssektorns enheter.

Byte av hälsocentral

Bland alla hälsovårdscentraler i landet har du rätt att välja den, där du upplever att du har tillgång till alla primärvårdstjänster. Om du byter vårdplats, ska du göra en skriftlig anmälan till både den nuvarande och den nya vårdplatsen.

Valfrihet inom offentlig hälsovård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att av landets alla hälsovårdscentraler välja den där du får icke brådskande primärvårdens tjänster. Ditt val kan gälla alla tjänster eller tillfälliga tjänster enligt din vårdplan i den tillfälliga kommunen.

Byte av alla hälso- och sjukvårdstjänster

När du väljer en annan kommun som ansvarar för din primärvård gäller valet alla icke brådskande primärvårdstjänster. Primärvårdstjänsterna omfattar öppna sjukvårdstjänster, hälsorådgivning och -undersökningar, munhälsovård, rådgivningstjänster, rehabilitering inom öppenvård, utdelning av vårdartiklar, mentalvårds- och missbrukstjänster samt screeningar enligt de riksomfattande programmen.

Med ett val väljer du alltså ”hela paketet”. Däremot går det inte att spjälka upp valet i delar och plocka ut enskilda tjänster bland dessa.

Valet är bindande för minst ett år

Ditt val kan gälla bara en hälsostation åt gången och valet är bindande för minst ett år. Du kan alltså göra ett nytt val tidigast om ett år efter det föregående valet. Den hälsostation du väljer har vårdansvaret tills du meddelar om ett nytt byte.

Kom ihåg att kontrollera dina bokade tider

Dina tidigare bokade tider överförs inte automatiskt till den nya hälsostationen eller inställs i samband med bytet. Du bör observera att hälsostationen tar ut en avgift enligt prislistan för outnyttjad tid som inte avbeställts.

Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård eller långvarig anstaltsvård. Kommunen har inte heller en skyldighet att ordna hemvård utanför det egna området.

Reseersättningar enligt det närmaste vårdplatsen

Om du väljer en hälsovårdscentral utanför din hemkommun kan FPA bevilja en reseersättning högst för de kostnader som uppstår för resan till den närmaste hälsocentralen där du kan få den vård du behöver.

Behov av vård i tillfällig kommun

Om du på grund av exempelvis arbete, fritid, en nära anhörig eller någon annan motsvarande orsak regelbundet eller under en längre tid vistas på en annan ort, kan du utnyttja hälsotjänster enligt din vårdplan också utanför den kommun som har vårdansvaret, i den tillfälliga kommunen.

Gör bytet av vårdplats med en skriftlig anmälan

Med den här blanketten kan du byta din vårdplats. Sänd din anmälan både till den nuvarande och den blivande hälsovårdscentralen. Vårdansvaret övergår till den valda hälsovårdscentralen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Byte av hälsostation är ett personligt val, så alla familjemedlemmar ska vid behov göra en egen anmälan.

Med den här blanketten kan du göra en anmälan om behov av icke brådskande vård i en tillfällig hemkommun. Gör anmälan senast tre veckor före det första besöket i den tillfälliga hemkommunen. Till den tillfälliga kommunen ska du sända en anmälan där du bifogar din vårdplan som du får från den egna hälsovårdscentralen.

Specialiserad sjukvård

När läkaren eller tandläkaren bedömer att du är i behov av specialiserad sjukvård kan du välja i vilken kommunal enhet för specialiserad sjukvård du får vård. Vårdplatsen ska väljas i samförstånd med läkaren eller tandläkaren som skrivit remissen.

Hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor kan du läsa de uppgifter om din hälsa som olika enheter inom hälso- och sjukvården har sparat. Här hittar du dina elektroniska recept och kan ge samtycke till eller förbjuda att dina uppgifter lämnas ut. På Mina Kanta-sidor kan du också spara ditt livstestamente och ge samtycke till organdonation.

Mina Kanta-sidor är en del av Kanta-tjänsterna. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort.

Elektroniska recept

De elektroniska recepten ingår i Kanta-tjänsterna. De flesta recept skrivs numera ut i elektronisk form. Du kan kontrollera och förnya dina recept i Omakanta-tjänsten. Där kan du se hur länge dina eRecept är i kraft och hur mycket läkemedel du har kvar att ta ut. Du kan också printa ut ett sammandrag av dina recept.

Kanta-tjänsterna utgör en helhet av offentliga elektroniska tjänster, i vilka ingår Elektroniska recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänst samt webbtjänsten Omakanta.

Den elektroniska tjänsten Omaolo

Omaolo.fi hämtar hälso- och socialtjänster till soffan där hemma.

Omaolo.fi är en webbtjänst som tar dig med för att främja ditt välbefinnande tillsammans med yrkesfolk inom den offentliga social- och hälsovårdsbranschen. Tjänsten är lätt att använda och besparar dig besväret att köa och göra onödiga vårdbesök.

Symptomkalkylen i Omaolo berättar pålitligt om dina symptom kräver vård av en yrkesmänniska eller om egenvård räcker. Rekommendationerna grundar sig på aktuella vetenskapliga bevis och rekommendationerna om god medicinsk praxis. Alla 16 symptomkalkyler är i bruk i Borgå.

Via Omaolo får du till exempel instruktioner för hemvård, uppmaning till att söka dig till hälsocentralen eller läkemedelsordination direkt till apoteket. Via Omaolo får yrkesfolk även bättre förhandsuppgifter om dig så att du inte gång på gång behöver förklara samma saker på nytt.

Omaolo är partner till Min kanta och tjänsterna kan med ditt samtycke dela uppgifter.

Gå till tjänsten: www.omaolo.fi

Mer information om tjänsten:

Jenni Nikander

Planerare

Teija Rantti

Applikationsspecialist

Patientdataarkivet

Patiendataarkivet ingår i Kanta-tjänsterna. Det är en gemensam databas för de finländska hälso- och sjukvårdsenheterna. I databasen lagras patientdata från enheternas egna datasystem. Lagring av data förutsätter patientens samtycke. Överlåtelsen av patientdata kan begränsas genom förbud.

Tack vare patientdataarkivet är patientuppgifterna tillgängliga vid de hälso- och sjukvårdsenheter som behöver dem för att kunna vårda patienten på bästa möjliga sätt. Du kan också själv ta fram dina patientdata och besluta om samtycke eller förbud via den elektroniska Omakanta-tjänsten.

Kanta-tjänsterna utgör en helhet av offentliga elektroniska tjänster, i vilka ingår Elektroniska recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänst samt webbtjänsten Omakanta.

Samtycke till uträttande av ärenden hos hälsotjänster

Du kan ge fullmakt åt en annan person att uträtta på dina vägnar hos Borgå stads hälsotjänster. Fullmakten ger du på blanketten som finns på den här sidan. Lämna personligen in den undertecknade blanketten till en av stadens enheter för hälso- och sjukvård (t.ex. hälsostationen, elev- och studerandehälsovården eller tandkliniken). Du kan avbryta fullmakten på en blankett för detta ändamål.

Patientombudsman

Socialombudsman

Dataskydd som gäller social- och hälsovårdens klienter och patienter

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dokument och deras innehåll får inte lämnas ut till utomstående, om inte personen i fråga har gett sitt samtycke till det. Med utomstående avses personer som inte vid verksamhetsenheten eller på uppdrag av den deltar i vården av patienten eller i andra uppgifter i samband med vården.

Socialvårdens klient- och patientuppgifter samlas i ett register som upprätthålls av Borgå stads social- och hälsovårdsnämnd.

Kontroll av logguppgifter

Enligt 18 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården har klienten rätt att få veta vem som har använt klientens registeruppgifter samt grunden för användningen. Klienten får inte använda eller lämna logguppgifterna vidare för något annat ändamål. Man kan begära logguppgifterna med hjälp av blanketten som finns på vänstra kanten av sidan.

Inlämning av begäranden

Begäranden om logguppgifter sänds per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå, eller lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Social- och hälsovårdens tillsyn och egenkontroll

Syftet med tillsynen är att säkerställa patient- och klientsäkerheten och förbättra servicens kvalitet. Med egenkontroll avses en lagbaserad skyldighet (socialvårdslag 1301/2014, äldreomsorgslagen 980/2012, hälso- och sjukvårdslag 1326/2010) att utöva kontroll över den egna verksamheten.

Mer information och planerna finns på den egna sidan:

Avgifter och avgiftstak

Mer information om detta finns på en egen sida.

Studerande och forskningstillstånd

För forskning och lärdomsprov inom social- och hälsovårdssektorn ska sökas forskningstillstånd. Lärdomsprov kan även beröras av avtal om projekt mellan verksamhetsenheten och yrkeshögskolor eller universitet. Forskningstillstånden koordineras av social- och hälsovårdssektorns administration, och tillstånden behandlas av ledningsgruppen.

För ansökan ska du använda blanketten Ansökan om forskningstillstånd. Fyll i blanketten elektroniskt, skriv ut och underteckna.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten med tillhörande bilagor antingen med e-post till SOTEkirjaamo@porvoo.fi eller med brevpost till adressen

Borgå stad
Social- och hälsovårdssektorn
Mannerheimgatan 20 K, våning 3
06100 Borgå

Rubricera e-posten eller märk kuvertet med ”Ansökan om forskningstillstånd”.

När arbetet är slutfört ska studeranden lämna ett exemplar av det färdiga lärdomsprovet till den medverkande enheten. Den som utarbetat ett lärdomsprov kan också inbjudas till olika interna utbildningar för att presentera sitt arbete.

Mer information:

Katja Blomberg

Utvecklingschef