Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdens tillsyn och egenkontroll

Syftet med tillsynen är att säkerställa patient- och klientsäkerheten och förbättra servicens kvalitet. Med egenkontroll avses en lagbaserad skyldighet (socialvårdslag 1301/2014, äldreomsorgslagen 980/2012, hälso- och sjukvårdslag 1326/2010) att utöva kontroll över den egna verksamheten.

Syftet med tillsynen är att säkerställa patient- och klientsäkerheten och förbättra servicens kvalitet genom att förebygga dålig vård- och verksamhetspraxis och genom att ingripa i föreskriftsvidriga eller annars felaktiga förfaranden eller försummelser.

Med hjälp av tillsynen utreds och utvärderas, om en yrkesperson och/eller verksamhetsenhet (organisation) har iakttagit gällande författningar, yrkesetiska skyldigheter, givna direktiv och bestämmelser.

Tillsynsplanen innehåller anvisningar om den miniminivå som alla tjänsteleverantörer inom social- och hälsovården ska uppnå i sina tjänster. För dem som deltar i tillsynen innehåller tillsynsplanen enhetliga riktlinjer för tillsynens genomförande, uppföljning och dokumentering.

Utgångspunkten är att såväl den egna verksamheten inom Borgås stads social- och hälsovårdssektor och de köpta tjänsterna ska uppfylla samma minimikrav på kvalitet och säkerhet. Med hjälp tillsynsplanen vill man säkerställa insyn i tillsynsverksamheten och en jämn kvalitet på den.

Med egenkontroll avses en lagbaserad skyldighet (socialvårdslag 1301/2014, äldreomsorgslagen 980/2012, hälso- och sjukvårdslag 1326/2010) att utöva kontroll över den egna verksamheten. Egenkontrollen är arbete för klient- och patientsäkerhet. Det är fråga om hela arbetsgemenskapens kontinuerliga arbete för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Inom Borgå stads social- och hälsovårdssektor ansvarar varje arbetstagare för att det egna arbetet uppfyller kraven på tillbörlighet, kvalitet och säkerhet.

Med en enhetlig praxis säkerställs arbetets säkerhet och smidighet. Planer för egenkontroll görs inom både privata och offentliga verksamhetsenheter som levererar tjänster. Enheterna utarbetar egenkontrollplaner med riktlinjer för hur man säkerställer tillgången på social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kvalitet och säkerhet samt hur dessa synpunkter följs upp och hur observerade brister korrigeras.

Barn- och familjetjänster, planerna för egenkontroll

Östra Nylands social- och krisjour

Alvahuset

Nuotta

Tjänster för vuxna, planerna för egenkontroll

Äldreomsorg och handikappservice, planerna för egenkontroll

Servicerådgivning Rodret

Wilhelmina