Hoppa till innehåll

Till privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

Privata social- och hälsovårdstjänster utgör ett komplement till de kommunala tjänsterna och erbjuder samtidigt ett alternativ.

Utbudet av privata tjänster och deras betydelse har ökat kraftigt på senare år. Privata serviceproducenter, i första hand företag, organisationer och stiftelser, har möjlighet att sälja sina tjänster till kommuner, samkommuner eller direkt till klienterna.

Privata serviceproducenter inom social- och hälsovårdsbranschen ska göra en skriftlig anmälan eller anhålla om tillstånd för sin verksamhet innan verksamheten inleds.

Tillståndsmyndigheterna (regionförvaltningsverken och Valvira) för ett register över serviceproducenter inom den privata social- och hälsovården (Valveri). Borgå stads social- och hälsovårdssektor för ett register över serviceproducenter för hemservicens stödtjänster och servicesedeltjänster.

För privat hälso- och sjukvård samt för privat socialservice dygnet runt krävs alltid ett tillstånd. Tillstånd ska sökas hos regionförvaltningsverket i den egna regionen (Regionförvaltningsverket i Södra Finland). För riksomfattande verksamhet ska tillstånd sökas hos Valvira.

regionförvaltningsverkets webbsida finns mera information om den verksamhet som är tillståndspliktig.

Momsfrihet

Hälso- och sjukvårdstjänster är i regel momsfria. En privat hälsovårdsenhet eller en självständig yrkesutövare kan momsfritt sälja tjänster som anges i det egna verksamhetstillståndet eller i registerutdraget.

Kommuner, samkommuner och staten kan momsfritt sälja socialvårdstjänster. Privata socialtjänster är momsfria under förutsättning att en kommun, samkommun eller staten betalar tjänsterna helt eller delvis (köptjänst, servicesedel).

Privata serviceproducenter kan sälja socialvårdstjänster momsfritt bara i sådana fall där verksamheten bedrivs under socialmyndigheternas tillsyn och serviceproducenten har gjort upp en plan för egenkontroll.

Försäljningen av hemtjänster och tillhörande stödtjänster, såsom städservice, kan vara momsfri förutsatt att tjänsterna säljs i form av socialvårdstjänster till en person som är i behov av socialvård. Med stödtjänster inom hemservicen avses förutom städtjänster exempelvis måltidstjänster, klädvård, badservice och följeslagarservice samt tjänster som främjar socialt umgänge.

Till producenter av socialtjänster

Med privata socialtjänster avses av privatpersoner, privata företag eller sammanslutningar producerade tjänster som gäller omsorg om barn och ungdomar, småbarnspedagogik, service för och omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och missbrukarvård, boendetjänster för klienter inom mentalvårdsrehabilitering samt övriga motsvarande socialvårdstjänster. Serviceproducenten kan vara en privatperson, en privat sammanslutning, stiftelse eller ett affärsföretag grundat av ett offentligt samfund. Privata socialtjänster bör grunda sig på ett avtal eller förvaltningsbeslut. Om klienten köper tjänsten direkt av serviceproducenten, ingås avtalet dessa två emellan.

Anmälningspliktiga tjänster

Producent av privata tjänster som i Borgå bedriver annan än socialserviceverksamhet dygnet runt ska sända en skriftlig anmälan till staden innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Staden i sin tur sänder anmälningen inklusive bilagor, ett utlåtande och en kopia av ankomstintyget till regionförvaltningsverket, som avgör ärendet och antecknar serviceproducenten i registret Valveri. Ett eventuellt byte av den person som ansvarar för tjänsterna ska likaså anmälas.

I fråga om anmälningspliktiga stödtjänster som inte registreras ska serviceproducenten vara godkänd i det register som kommunen upprätthåller (genom beslut av tjänsteinnehavare).

Anmälningarna sänds till social- och hälsovårdssektorns ledning:

Social- och hälsovårdssektorns ledning, Marja Lahti-Elers, Mannerheimgatan 20 K 3.vån, 06100 Borgå

Tillståndspliktiga tjänster

Tillståndspliktiga sociala tjänster är tjänster som är tillgängliga dygnet runt och som produceras fortlöpande. Tillstånd ska sökas av det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten bedrivs. En serviceproducent som verkar inom två eller flera regionförvaltningsverks område ansöker om tillstånd via Valvira.

Tillståndet gäller specifikt en serviceproducent. Det innefattar alla sociala tjänster serviceproducenten eventuellt producerar vid olika verksamhetsenheter för att kunna utnyttjas dygnet runt.