Hoppa till innehåll

Hjälp och stöd i vardagen

Behöver du hjälp med vardagssysslor eller stöd och trygghet för att kunna bo hemma? Tjänster för hemmaboende kan fås av staden eller av privata serviceproducenter. Närmare information ger Rodret.

Måltidsservice för äldre

Måltidsservice kan beviljas åt äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Måltidsservicen produceras av Kotipalvelu Mehiläinen. Den dagliga måltiden består av för-, huvud- och efterrätt. Måltiderna levereras till kunderna nedkylna två gånger i veckan så att måltiderna för flera dagar levereras samtidigt. Vid behov kan t.ex. hemvården hjälpa till att värma måltiderna.

Servicen är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga och vars näringstillstånd är hotat och som därför inte kan

 • tillreda en måltid på egen hand eller med hjälp från en annan person
 • skaffa mat till hemmet på egen hand eller med hjälp från en annan person
 • utnyttja bespisningsmöjligheter utanför hemmet.

Hemrehabilitering

Med hemrehabilitering avses en rehabiliteringsperiod hemma hos rehabiliteringsklienten. Perioden är tidsmässigt begränsad, planerad och målinriktad. Som rehabiliteringsklient ställer du själv upp mål för att förbättra din funktionsförmåga både i ditt eget hem och utanför det. Det viktigaste är att du har motivation för rehabiliteringen.

Läs mera

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du är äldre, bor hemma och din rörelseförmåga är nedsatt. För att få färdtjänst ska alla de nedanstående kriterierna uppfyllas:

 • Du ska ha låga inkomster, bruttoinkomstgränsen för en ensamstående 1400 euro och för ett par sammanlagt 2270 euro per månad.
 • Du bor i ditt eget hem eller i servicebostad, dock inte de äldre personer för vilka effektiverat serviceboende har ordnats med offentliga medel.
 • På grund av nedsatt funktionsförmåga har du betydande svårigheter att röra dig, vilket gör att du inte utan svårigheter kan använda kollektivtrafik eller servicelinjen.
 • Din familj har inte möjlighet till användning av egen bil.
 • Färdtjänst gör det möjligt för dig att självständigt klara av dagliga ärenden som hör nära samman med resor till dagligvaruhandel, bank och apotek.

Brister i den lokala kollektivtrafiken, t.ex. den offentliga trafikens tidtabeller och rutter, är inte i sig en grund för att bevilja service.

I ansökan ska bruttoinkomster, rörelseförmåga och möjlighet att använda kollektivtrafik eller egen bil utredas. Vid behov intervjuar vi dig eller gör ett hembesök. Vi kan också fråga hemvårdspersonalen om behovet av tjänsten.

Färdtjänst kan beviljas i form av åtta enkelresor per månad för att uträtta ärenden inom Borgå stads område.

Bedömning av vårdbehovet

Enligt socialvårdslagen har varje person som fyllt 75 år eller som får FPA:s specialvårdsbidrag rätt att få vårdbehovet bedömt inom sju vardagar.

Under hembesöket ser vi över klientens funktionsförmåga, sociala nätverk, behövligt stöd och hjälpmedel. Behovet bedöms genom hembesök.

På basis av utredningen av servicebehovet ger vivid behov råd och hjälper klienten att bland annat ansöka om stöd och hjälpmedel och beställa tjänster.

Reparationsbidrag för bostäder

Det är möjligt att få understöd för reparation av äldre personers och handikappades bostäder.

Förutsättningen för bidraget är att bostaden är permanent, bebodd året om och att det i hushållet finns minst en 65-åring eller en handikappad person.

För bidragen gäller inkomst- och förmögenhetsgränser. Understöd anhålls via Finansierings- och utvecklingscentralen ARA.

Stöd för ändringsarbeten i bostaden

Kommunen kan hjälpa äldre med låga inkomster att klara sig i det egna hemmet genom att bevilja ersättning för mindre ändringsarbeten i bostaden. Som mindre ändringsarbeten räknas montering av stödhandtag, avlägsnande av trösklar samt montering av ramper och räcken. Målet med tjänsten för ändringsarbeten i bostaden är att stödja och främja äldres förmåga att klara sig själva och bo kvar i det egna hemmet.

Tjänsten riktar sig till äldre som

 1. på grund av försvagad fysisk funktionsförmåga har betydande svårigheter att röra sig eller löper en förhöjd risk för fallolyckor i det egna hemmet, och
 2. har betydande svårigheter att ta sig in i eller ut ur huset eller klara av dagliga sysslor, såsom skötseln av den personliga hygienen, toalettbesök, matlagning, måltider och vila, och
 3. bristande tillgänglighet i hemmet förhindrar personens boende i hemmet eller ordnandet av nödvändiga tjänster i hemmet, eller personen skulle vara i behov av betydligt mer omfattande omsorgstjänster utan mindre ändringsarbeten.

Gränsen för låg bruttoinkomst är för ensamboende 2 000 euro per månad och för personer i parförhållande 3 400 euro per månad. Sökandens förmögenhet beaktas i beslutet. En ensamboende sökande får ha högst 6 000 euro i besparingar och ett par högst 10 000 euro. Den sökande ska utreda möjligheten till reparationsunderstöd från ARA innan hen ansöker om stöd för ändringsarbeten i bostaden från kommunen.

Tjänsten baserar sig på en bedömning av den sökandes servicebehov och på ett tjänsteinnehavarbeslut. Den sökande har ingen subjektiv rätt till tjänsten. Tjänsterna ordnas med anslag som reserverats för ändamålet och inom gränserna för dem.

Understöd kan beviljas för ändringsarbeten i en ägarbostad avsedd för permanent boende och av vägande skäl även för ändringsarbeten i en hyresbostad med ägarens tillstånd.

Trygghetstelefon

Hur fungerar telefonen?

Kontakt till alarmcentralen fås genom att trycka på alarmknappen. Från alarmcentralen sänds hjälp enligt behov. Det kan vara ambulans, hemvården eller en anhörig.

Pris

Trygghetstelefonens månadshyra är 22,55 euro. Bruttoinkomstgränsen för ensamboende är 1 400 euro i månaden och för personer som bor i parförhållande 2 270 euro i månaden.

Borgå stad svarar för installering av trygghetstelefonen och service. Övriga eventuella utgifter för klienten är hemvårdens alarmbesök samt ambulansutgifter. Hemvårdens klientavgift inkluderar hemvårdens alarmbesök. Trygghetstelefonklienter som inte har hemvård betalar alarmbesökets pris.

Klienten bör ge en nyckel till Rodret innan trygghetstelefonen beställs. Den numrerade nyckeln förvaras i ett låsbart nyckelskåp.