Hoppa till innehåll

Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller annan närstående person vårdar en äldre, sjuk eller funktionsnedsatt person i hemmet.

Stöd för närståendevård kan beviljas Borgåbor som behöver mycket vård kontinuerligt eller så gott som dygnet runt. Stöd för närståendevård är socialservice som kommunen enligt lag ska ordna.

Som närståendevårdare kan godkännas en anhörig eller annan närstående person som har deltagit i vården av klienten redan tidigare. Vårdarens funktionsförmåga och livssituation ska vara lämpad för uppgiften.

Gör så här

Stöd för närståendevård ansöks på en särskild blankett.

Bifoga ett läkarutlåtande till ansökan. Läkarutlåtandet är nödvändigt, men enbart det är inte en tillräcklig grund för ett beslut.

Stöd för närståendevård för personer över 65 år ansöks hos servicerådgivning Rodret. Stöd för närståendevård för personer under 65 år ansöks hos handikappservicen.

Fråga mera om närståendevård från servicerådgivning Rodret.

Ansökan om stöd för närståendevård för personer över 65 år skickas till

Rodret, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå eller ruori@porvoo.fi

Ansökan om stöd för närståendevård för personer under 65 år skickas till

Handikappservice, Stöd för närståendevård, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå eller vammaispalvelut@porvoo.fi

Avtal

Ett avtal om stöd för närståendevård upprättas mellan kommunen och vårdaren. Till avtalet bifogas vård- och serviceplanen.

Vårdaren är skyldig att informera om förändringar i vårdtagarens funktionsförmåga och i vården till kontaktpersonen för stödet (den som fattat beslutet).

Vårdarvode

Nivån på vårdarvodet bestäms enligt vårdens bundenhet och tyngd. Arvoden år 2022:

  • Vårdtyngdsklass ett 810,36 euro per månad
  • Vårdtyngdsklass två 500,41 euro per månad
  • Specialarvodesklass/övergångsskede 948,11 euro per månad

När stödet beviljas, beaktas den vårdmängd som närståendevårdaren ger och den vårdmängd som ges med hjälp av andra social- och hälsovårdstjänster.

Arvodet betalas vårdaren varje månad retroaktivt. Stödet är skattepliktig inkomst. Närståendevårdaren står inte i ett sådant arbetsförhållande till Borgå stad eller till vårdtagaren som avses i arbetsavtalslagen. Om vårdarens pensionsskydd föreskrivs i lagen om kommunala pensioner.

Borgå stad tecknar en försäkring för vårdaren enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Vårdarens ledigheter

En närståendevårdare har rätt att hålla tre lediga dagar för varje kalendermånad som hon eller han varit bunden av vården dygnet runt eller ständigt varje dag.

Under vårdarens lediga dagar tas vårdtagaren tillfälligt in på en vårdinrättning eller så betalas arvode till en person som vikarierar för vårdaren i hemmet. Vikariens arvode år 2022 är 61,68 euro per dygn i vårdtyngdsklass ett och 36,48euro i vårdtyngdsklass två.

Med hjälp av dagverksamhet, hemvård eller servicesedel kan vårdaren också ha kortvariga ledigheter. Närståendevårdarens lagstadgade ledighet är avgiftsfri.

Hälsoundersökning för närståendevårdare

Borgå stad erbjuder närståendevårdare en undersökning av hälsan och välmåendet. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevården.