Hoppa till innehåll

Boende för personer med funktionsnedsättning

En person med en grav funktionsnedsättning kan få ersättning för olika ändringsarbeten i bostaden och för anskaffning av redskap och anordningar som hör till bostaden.

Ändringsarbeten i bostaden, redskap och utrustning

Det kan vara fråga om att bredda dörrar, bygga ramper och förbättra belysningen. Redskap och anordningar som omfattas av stödet är bland annat lyft- och larmanordningar.

Skäliga utgifter ersätts

Borgå stad ersätter skäliga utgifter för ändringsarbeten, redskap och anordningar om en kommuninvånare på grund av sin skada eller sjukdom obestridligt behöver ändringarna för att klara sina dagliga funktioner. Staden ersätter inte kostnaderna ifall öppenvårdens tjänster inte räcker till för att trygga en tillräcklig omsorg för personen med funktionsnedsättning.

Behovet av ändringsarbetet bedöms

Behovet av ändringsarbeten i bostaden görs genom en skriftlig bedömning. Till den bifogas bland annat en ergoterapeuts utlåtande och en byggmästares bedömning av de tekniska lösningarna samt utgifterna för arbetet. Beslutet om ersättning fattas utifrån kostnadsförslaget.

Om staden beställer och utför ändringsarbetena anlitas våra egna samarbetspartner. Om du som klient önskar anlita någon annan ska du själv beställa och låta utföra arbetena. Utgifterna ersätts mot kvitton i efterskott. Också i det här fallet bör du ha en byggmästares utlåtande och ett tjänsteinnehavarbeslut om vilka ändringar som behövs.

Serviceboende för personer med funktionsnedsättning

En person med en grav funktionsnedsättning har rätt till serviceboende om hen på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom nödvändigt behöver servicen för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Serviceboendet kan ordnas i den egna bostaden, i ett servicehus eller i en boendeenhet.

För serviceboende bör personen ha en så allvarlig funktionsnedsättning attt hen ständigt behöver en annan persons hjälp med de dagliga funktionerna under dygnets olika tider eller annars i synnerligen stor omfattning.

Tjänster inom serviceboende kan ordnas:

  • genom ändringsarbeten i den egna bostaden, hemvårdens tjänster, stöd för närståendevård, avlöning av en personlig assistent, eller en kombination av de här
  • i servicehus eller boendeenhet, där servicehusets personal ansvarar för vården och en personlig assistent i första hand hjälper klienten utanför servicehuset
  • genom att klienten och staden i samarbete hittar ett lämpligt boende bland stadens samarbetspartners inom serviceboende.

Vad betalar klienten för serviceboendet?

Då en klient bor i ett servicehus är de tjänster som hen nödvändigt behöver för att klara de dagliga funktionerna avgiftsfria.

Avgiftsfria tjänster är till exempel den hjälp och vård som de anställda ger klienten, en personlig assistents tjänster, städning, klädvård, bastutjänst och trygghetstjänst.

Då klienten själv tecknar hyresavtalet kan hen få boendeservice enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Hyran ska ligga på samma nivå som för liknande bostäder på orten.

Klienten betalar själv för sina måltider och sina levnadskostnader. I Måltidsavgiften kan vara högst 11,70 euro per dag och omfatta fem måltider. Kostnaden för uppehälle, det vill säga el, vatten, användning av möbler med mera kan uppgå till högst 80 euro per månad.

Övriga klientavgifter fastställs individuellt enligt de tjänster som klienten anlitar.