Hoppa till innehåll

Stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan få olika slags stöd och tjänster för att underlätta vardagen.

Borgå stad erbjuder olika tjänster för personer med funktionsnedsättning vid sidan av sina bastjänster. En del av tjänsterna beviljas som separata beslut. På den här sidan har vi samlat olika stödformer för dig som har en funktionsnedsättning

Personlig assistans

Personlig assistans beviljas en kommuninvånare med en grav funktionsnedsättning som behöver oumbärlig hjälp upprepade gånger under vardagen. Orsaken kan vara en långvarig eller framskriden sjukdom eller skada.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är verksamhet som ordnas utanför hemmet för personer med en grav funktionsnedsättning. Dagverksamhet stöder förmågan att klara sig självständigt och främjar social växelverkan.

Dagverksamhet ordnas för personer i arbetsför ålder som har en mycket svår funktionsnedsättning på grund av skada eller sjukdom. Personens huvudsakliga inkomster består av olika förmåner som har beviljats på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.

Dagverksamhet för personer med grav funktionsnedsättning ordnas vid Näse hälsovårdscentrals enhet Wilhelmina en gång i veckan. Dessutom köper Borgå stad service för Borgåbor som bor i servicehus på olika håll i Finland av den kommun där hen är bosatt.

Dagverksamheten är avgiftsfri för klienten. Vid behov kan resorna till dagverksamheten ordnas som färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning.

Anpassningsträning

Anpassningsträningen hjälper den funktionsnedsatta och hens närstående att lära sig att leva med funktionsnedsättningen på ett så fullvärdigt sätt som möjligt. Anpassningsträning kan beviljas den funktionsnedsatta personen och/eller hens familj. För träningen ansvarar i första hand Fpa.

Staden svarar i allmänhet för kommunikationsundervisningen. Undervisningen köps av olika handikapporganisationer eller privata serviceproducenter.

Träningen kan vara individ-, familje- eller grupphandledning. Undervisningen i teckenspråk, tecknat tal och tecken köps av privata serviceproducenter. Undervisningen sker som familjeundervisning hemma hos klienten.

Stöd för anskaffning av apparater och redskap

En person med funktionsnedsättning kan få ersättning för kostnader för maskiner, utrustning och redskap som inte omfattas av personens medicinska rehabilitering. Utrustningen bör vara sådan som personen behöver för att t.ex. röra sig, kommunicera och klara av olika personliga funktioner hemma eller i olika aktiviteter.

Ersättningen uppgår i regel till hälften av de faktiska kostnaderna. Om ett redskap av standardmodell måste genomgå ändringsarbeten på grund av funktionsnedsättningen ersätts kostnaderna i sin helhet inom ramen för stadens anslag.

Kommunen kan också avgiftsfritt ställa redskap, maskiner och apparater till funktionsnedsatta personers förfogande.

Stödperson för en ung person med funktionsnedsättning

En ung kommuninvånare med funktionsnedsättning kan söka sig en stödperson. Stödpersonen stöder den unga som bor hemma att ha kontroll över sitt liv, bli självständig och delta i olika aktiviteter utanför hemmet. Samtidigt får hela familjen stöd.

Den unga eller hens familj kan föreslå någon till stödperson. Handikappservicens personal kan också hjälpa till med att hitta en stödperson.

Handikappservicen ingår ett tidsbundet arbetsavtal med stödpersonen. Stödpersonen ska varje månad redovisa för sin verksamhet med den unga. Utgående från redovisningen betalar staden ett arvode. År 2021 betalas ett arvode på 142,43 euro och kostnadsersättning på 37,73 euro per månad.

Tolktjänster

Tolktjänsterna är avsedda för personer med en hörselskada, hörsel- och synskada eller talhandikapp.

Tolktjänster kan man få för att till exempel uträtta ärenden, delta i arbetslivet och studera. Tolktjänsterna ordnas av Folkpensionsanstalten.

Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, funktionsnedsatt eller sjuk person i hemmet.